Vælg leveringsland

cookies
Du vil finde vores "cookies" lækre
Cookies på Muzikers hjemmeside bruges til at gøre hvert af dine besøg hos os til en behagelig oplevelse. Accepter brugen af ​​alle cookies ved at klikke på knappen "Jeg accepterer", eller vælg kun dem du ønsker i indstillingerne. Mere information
Jeg accepterer
Afvis

Generelle vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser

I. Vilkår og betingelser for købere - forbrugere

1. GRUNDLÆGGENDE BESTEMMELSER OG ANVENDELSESOMRÅDE

1.1. Første del af disse generelle vilkår og betingelser (med henblik på første del benævnt "disse betingelser") fastsætter rettigheder og forpligtelser for parterne af købsaftalen mellem sælgeren, som er MUZIKER, a.s., med hovedkontor på Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, Slovakiet, CVR nr. 35 840 773, registreret i handelsregistret for Bratislava III Byret, sektion Sa, fil nr. 3337/B (i det følgende benævnt "sælger") og køberen - forbrugeren, hvis genstand er køb og salg af varer på hjemmesiden for sælgerens onlinebutik (i det følgende benævnt "e-shop") (i det følgende benævnt "købsaftalen" eller "aftalen").

Kontaktoplysninger og identifikation af sælgeren:

e-mail: [email protected]
telefon: +421 258 101 756
Momsnummer: SK7020001021
CVR-nummer: 2021680991
adresse: MUZIKER, a.s.
Drieňová 1/H
821 01 Bratislava
Slovakiet

Tilsynsmyndighed:

Det slovakiske handelsinspektorat for Bratislava-regionen
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Slovakiet
Tilsynsafdelingen
[email protected]
telefon: 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax: 02/58 27 21 70
www.soi.sk

1.2. I henhold til første del af disse vilkår og betingelser forstås ved køber en forbruger, som er en fysisk person, der handler uden for sit erhverv (i det følgende benævnt "køber") (sælger og køber i det følgende benævnt også hver for sig for "part" eller kollektivt for "parter").

2. PARTERNES RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER

2.1. Sælgeren er især forpligtet til at:

 1. levere de bestilte produkter til køberen i den aftalte mængde og kvalitet og emballere dem eller forberede dem til transport på den måde, der er nødvendig for at sikre deres opbevaring og beskyttelse, og
 2. udlevere til køberen senest sammen med varerne i skriftlig eller elektronisk form alle dokumenter, der er nødvendige for overtagelse og brug af varerne og andre dokumenter fastsat i gældende lovgivning.

2.2. Sælgeren har ret til fuld betaling af købesummen fra køberen for de leverede varer.

2.3. Sælgeren har ret til at afvise (annullere) ordren, hvis han/hun på grund af udsolgt lager eller manglende tilgængelighed af varerne ikke er i stand til at levere varerne til køberen inden for det tidsrum, der er angivet i disse betingelser, eller til den pris, der er angivet i e-shoppen, medmindre en alternativ ydelse er aftalt med køberen. Sælgeren har også ret til at afvise ordren af ikke-diskriminerende årsager, især hvis sælgeren har et udestående krav over for køberen, hvis køber gentagne gange har undladt at modtage varerne tidligere, selv om de var forpligtet til at gøre det, eller hvis sælgeren frygter, at de kan lide skade ved at acceptere ordren.

2.4. Køberen er især forpligtet til at:

 1. modtage varerne
 2. betale den aftalte købesum til sælgeren behørigt og rettidigt.

2.5. Køberen har ret til at få varen leveret i den aftalte mængde, kvalitet og på det aftalte tidspunkt og sted.

3. INDGÅELSE AF KØBSAFTALEN

3.1. Indgåelse af købsaftalen sker ved sælgerens bindende antagelse af køberens forslag til indgåelse af købsaftalen i form af en formular udfyldt af køberen (den af køberen udfyldte og afsendte formular i det følgende benævnt "ordre").

3.2. Sælgeren skal gøre den bindende accept af forslaget om at indgå kontrakten uden unødig forsinkelse, normalt inden for to arbejdsdage efter afgivelse af ordren, efter verifikation af tilgængeligheden af produkterne, gyldigheden af priserne og leveringsdatoen for de varer, som køberen kræver. Den bindende accept anses for at være sælgerens afsendelse af varerne. Bindende accept via elektronisk post (e-mail) er ikke påkrævet. Hvis der findes en højere pris, vil sælgeren anmode om købers samtykke til prisændringen, inden ordren sendes. Købsaftalen indgås kun, når køberen giver sit samtykke til prisændringen, og når sælgeren efterfølgende bekræfter ordren.

3.3. Den automatisk genererede bekræftelse af ordreaccept fra sælgeren, som sendes til købers e-mailadresse umiddelbart efter bestillingen, er kun til informationsformål. Den sendes til køberen for at underrette om, at ordren er blevet registreret og betragtes ikke som sælgers bindende accept af forslaget om at lukke kontrakten.

3.4. Sælgeren kan tilbyde ekstra varer gratis til ordren (i det følgende benævnt "gave"). Køberen skal give sit samtykke til en sådan ydelse ved at vælge den ønskede gave inden afgivelse af ordren. Bestilling af en gave er valgfrit. Hvis køberen ikke ønsker at modtage en gave, er han/hun ikke forpligtet til at give udtryk for denne vilje.

3.5. Alkoholholdige drikkevarer må kun sælges til personer over 18 år. Ved at afgive en ordre, der omfatter alkoholholdige drikkevarer, bekræfter køberen, at han/hun er fyldt 18 år senest den dag, hvor ordren afgives. Sælgeren er berettiget til at kontrollere dette forhold ved at anmode om en gyldig billedlegitimation, og hvis køberen ikke opfylder eller ikke kan bevise dette forhold, er sælgeren ikke berettiget til at levere de alkoholholdige drikkevarer til køberen. Dette gælder også for den person, som køberen har angivet til at modtage varerne.

4. BESTEMMELSER OM KØBESUMMEN

4.1. Køberen skal betale sælgeren købesummen for varerne, der er angivet i købsaftalen, herunder leveringsomkostninger og gebyrer for tillægsydelser (i det følgende benævnt "købesummen").

4.2. De detaljerede og opdaterede oplysninger om betalingsmetoder findes i afsnittet Betaling i sælgerens e-shop. Nogle betalingsmetoder er muligvis ikke tilgængelige for alle ordrer, f.eks. på grund af deres værdi eller den valgte leveringsmetode. Køberen vil blive informeret om eventuelle begrænsninger under oprettelsen af ordren.

4.3. Eventuelle leverings- og håndteringsomkostninger opkræves, inden afsendelse af ordren. Eventuelle gebyrer for tillægsydelser opdateres i ordren i henhold til køberens valg af tillægsydelser løbende, men aldrig efter afsendelse af ordren. Hvis varerne skal leveres til køberen uden for Den Europæiske Union, kan køberen pådrage sig en toldskyld og muligvis en forpligtelse til at betale andre gebyrer i forbindelse med toldoperationer i det beløb og på den måde, der er foreskrevet i den generelt bindende lovgivning i det land, hvortil varerne leveres. Medmindre andet er anført eller aftalt mellem parterne, er sælgeren ikke forpligtet til at påtage sig disse forpligtelser på køberens vegne.

4.4. Hvis køberen betaler købesummen til sælgeren ved bankoverførsel, anses den dag, hvor hele købesummen blev krediteret sælgerens konto, som betalingsdagen.

4.5. Køberen er forpligtet til at betale prisen til sælgeren senest på den dato, der er angivet i købsaftalen.

5. LEVERING AF VARER OG BETALINGSBETINGELSER

5.1. Sælgeren skal levere varerne til køberen så hurtigt som muligt, men ikke senere end 30 dage efter aftalens indgåelse, medmindre andet er aftalt mellem parterne. Hvis sælgeren ikke har opfyldt sin forpligtelse til at levere varerne inden for den aftalte frist, skal køberen kræve at sælgeren leverer inden for en yderligere rimelig frist, der er tilpasset omstændighederne og som samtidig fastsættes af køberen. Hvis køberen undlader at påkræve sælgeren herom inden for to måneder fra den dato, hvor varerne skulle have været leveret, anses varerne for at være leveret, medmindre det modsatte bevises. Hvis sælgeren undlader at levere varerne selv inden for denne yderligere frist, har køberen ret til at hæve købet.

5.2. Hvis køberen ikke modtager varen uden forudgående skriftlig fortrydelse af aftalen, har sælgeren ret til at få erstatning for de faktiske omkostninger, der er afholdt i forbindelse med forsøget på at levere ordren.

5.3. Køberen er forpligtet til selv at modtage varerne eller sørge for, at en tredjemand modtager dem på hans/hendes vegne. Hvis leveringen skal gentages af årsager, der skyldes køberen (f.eks. fordi køberen eller den af køberen angivne tredjemand ikke er til stede på det aftalte sted), skal eventuelle yderligere omkostninger, der opstår i den forbindelse, afholdes af køberen, herunder eventuelle lageromkostninger.

5.4. Køberen har ret til at kontrollere forsendelsen ved leveringen. Hvis køberen konstaterer transportskader ved modtagelsen, er køberen berettiget til at nægte at modtage varen. Transportøren er forpligtet til at notere en bemærkning om skade i køberens tilstedeværelse og på dennes opfordring. På grundlag af en sådan bemærkning, der er udleveret til sælgeren, kan sælgeren efter afregning af skaden med transportøren sørge for reparation af varerne, afslag i købesummen eller levering af nye varer til køberen i tilfælde at manglen ikke kan afhjælpes. Senere reklamationer af denne type skal bevises.

5.5. De detaljerede og opdaterede oplysninger om leveringsmetoder findes i afsnittet Levering i sælgerens e-shop. Nogle leveringsmetoder er muligvis ikke tilgængelige for alle ordrer. Køberen vil blive informeret om eventuelle begrænsninger under oprettelsen af ordren.

5.6. Køberen, som modtageren af varerne, accepterer, at fakturaen udstedes og leveres til ham i elektronisk format. Sælgeren er ikke forpligtet til at efterkomme køberens anmodning om at redigere eller ændre faktureringsoplysningerne, især at ændre oplysninger om køberen og at ændre leveringsadressen til et andet land, efter indgåelsen af købsaftalen. I tilfælde af en ændring i købers momspligtige status er køberen forpligtet til straks at informere sælgeren om denne ændring. Sælger er ikke ansvarlig for eventuelle urigtige oplysninger på fakturaen, som er afgivet som følge af købers misligholdelse af denne forpligtelse.

5.7. Købsaftalen indgås med en ophævelsesbetingelse, at hvis køberen ikke modtager varerne selv inden for 5 dage efter sælgerens yderligere opfordring og ikke aftaler en anden dato for modtagelse af varerne med sælgeren, ophæves aftalen, og parterne skal tilbagebetale eller erstatte alle modtagne ydelser, navnlig købesummen og varerne, som sælgeren får ret til frit at disponere over. Dette berører ikke sælgerens ret til erstatning i henhold til stk. 5.2.

6. EJENDOMSFORBEHOLD OG OVERGANG AF RISIKO FOR VARERNES BESKADIGELSE

6.1. Varerne forbliver sælgerens ejendom, indtil køberen har betalt hele købesummen. Varerne er leveret til køberen ved køberens modtagelse ved personlig afhentning eller modtagelse fra transportøren.

6.2. Risikoen for beskadigelse af varerne overgår til køberen på det tidspunkt, hvor han/hun modtager varerne fra sælgeren eller fra transportøren, eller på det tidspunkt, hvor sælgeren giver ham/hende mulighed for at disponere over varerne, og køberen ikke modtager dem.

7. REKLAMATIONSPOLITIK FOR FORBRUGERE

7.1. Sælgeren er ansvarlig for mangler ved varerne, og køberen er forpligtet til straks at fremsætte en reklamation til sælgeren.

7.2. Denne reklamationspolitik for forbrugere (i det følgende benævnt "reklamationspolitik") anvendes til behandling af reklamationer.

7.3. Køberen kan udøve sin ret til garanti kun for varer, der lider af mangler, er omfattet af garantien og er købt i sælgerens e-shop.

7.4. Under garantiperioden har køberen ret til gratis at få afhjulpet manglen efter fremvisning af varerne med alt tilbehør.

7.5. Reklamationer behandles af sælgeren skriftligt i papirform eller elektronisk form uden ophold. Hvis varen lider af en mangel, har kunden ret til at fremsætte en reklamation til sælgeren ved at udfylde reklamationsformularen og indsende den elektronisk til sælgeren, og aflevere varerne til sælgeren på en af de måder, der er anført nedenfor, eller i papirform, der afleveres sammen med de reklamerede varer på en af de måder, der er anført nedenfor. Metoder til fremsættelse af reklamation:

 1. Aflevering af reklamationsformularen og de reklamerede varer til reklamationscentret på følgende adresse (i det følgende benævnt "reklamationscentret"):
  Muziker reklamačné stredisko (reklamationscenter)
  P3 2, 1102 Lozorno
  900 55 Lozorno
  Slovakiet
 2. Aflevering af reklamationsformularen og de reklamerede varer til en af sælgerens forretningssteder, hvor modtagelse af sådanne varer er mulig med hensyn til de solgte produkter eller leverede tjenesteydelser, eller til en angivet person.

7.6. Køberen kan anmode sælgeren om at arrangere transport til reklamationscentret via reklamationsformularen. I så fald sørger sælgeren for transport af de reklamerede varer på køberens vegne for egen regning via en transportør. De reklamerede varer anses for at være leveret til sælgeren på datoen for sælgerens modtagelse af dem i reklamationscentret. Transportøren er en tredjepart, der handler i eget navn, og derfor berører afhentning af de reklamerede varer af transportøren ikke påbegyndelsen af reklamationsproceduren.

7.7. Køberen er forpligtet til at emballere de reklamerede varer korrekt med hensyn til deres art og arten af den mangel, der reklameres. Sælgeren er ansvarlig for forringelse af de reklamerede varer, fra tidspunktet for deres modtagelse.

7.8. I sælgerens forretningssted og hos den angivne person skal sælgeren sikre, at den person, der er berettiget til at behandle reklamationer, er til stede i åbningstiden.

7.9. Hvis køberen har til hensigt at levere de reklamerede varer til en af sælgerens fysiske butikker, anbefaler sælgeren, at køberen på forhånd undersøger muligheden for modtagelse af varerne på dette sted.

7.10. Når køberen fremsætter en reklamation, er han/hun forpligtet til at bevise, at varerne er købt hos sælgeren og under garanti. Køberen er endvidere forpligtet til præcist at angive arten og omfanget af manglerne ved varerne.

7.11. Datoen for påbegyndelse af reklamationsproceduren anses for at være den dato, hvor køberen afleverer til sælgeren:

 1. en reklamationsformular,
 2. de reklamerede varer, herunder tilbehør, og
 3. eventuelle kodeord eller adgangskoder, der vedrører de reklamerede varer.

7.12. Reklamationsformularen er vedlagt som bilag 1 til disse betingelser, og køberen kan også udfylde den og indsende den elektronisk på dette link: https://www.muziker.nu/reklamationer.

7.13. Sælgeren eller den angivne person udsteder til køberen en bekræftelse om fremsættelse af reklamationen af varerne i en passende form valgt af sælgeren (herunder via e-mail), som indeholder datoen for reklamationens påbegyndelse, sælgerens og køberens kontaktoplysninger, beskrivelse af varernes mangler, den af kunden foretrukne metode til løsning af reklamationen og en erklæring om kundens rettigheder i henhold til § 622 og § 623 i den slovakiske civillovbog (i det følgende benævnt "bekræftelse af fremsættelse af reklamationen").

7.14. Hvis reklamationen fremsættes ved hjælp af fjernkommunikation, er sælgeren forpligtet til straks at levere bekræftelsen af fremsættelse af reklamationen til køberen. Hvis det ikke er muligt at levere bekræftelsen straks, skal den leveres uden unødig forsinkelse, men senest sammen med beviset for løsning af reklamationen. Bekræftelsen af reklamationens fremsættelse behøver ikke at blive leveret, hvis køberen er i stand til at bevise reklamationens fremsættelse på anden vis.

7.15. Afhængigt af køberens beslutning om, hvilke af hans/hendes rettigheder i henhold til § 622 og § 623 i den slovakiske civillovbog han/hun gør gældende, er sælgeren eller den angivne person forpligtet til at fastlægge løsningen af reklamationen i henhold til denne Reklamationspolitik straks, i mere komplekse tilfælde inden for 3 dage fra reklamationsprocedurens påbegyndelse, i begrundede tilfælde, især hvis der kræves en kompleks teknisk vurdering af varens tilstand, senest 30 dage fra datoen for reklamationsprocedurens påbegyndelse. Efter at have fastlagt, hvordan reklamationen skal løses, skal sælgeren eller den angivne person straks behandle reklamationen; i begrundede tilfælde kan reklamationen også behandles senere. Behandlingen af reklamationen må dog ikke tage længere tid end 30 dage fra datoen for fremsættelse af reklamationen. Efter udløbet af fristen for løsning af reklamationen har forbrugeren ret til at hæve aftalen eller ret til at få varen omleveret. Sælgeren underretter køberen om afslutningen af reklamationsproceduren og om reklamationens udfald i en form, der er aftalt mellem de to parter. Samtidig skal køberen modtage reklamationsprotokollen sammen med varerne. Hvis køberen har fremsat en reklamation for varer inden for de første 12 måneder fra datoen for modtagelsen af varerne, kan sælgeren kun afvise reklamationen på grundlag af en ekspertudtalelse eller en udtalelse fra en autoriseret, anmeldt eller akkrediteret person eller en udtalelse fra en angivet person (i det følgende benævnt "ekspertvurdering af varerne"). Uanset udfaldet af ekspertvurderingen kan sælgeren ikke kræve, at køberen skal betale omkostningerne til ekspertvurderingen af varerne eller andre omkostninger i forbindelse med ekspertvurderingen af varerne. Hvis køberen har fremsat en reklamation for varerne efter 12 måneder fra datoen for modtagelsen af varerne, og sælgeren har afvist reklamationen, skal den person, der har behandlet reklamationen, angive i dokumentet om behandling af reklamationen, hvem køberen kan sende varerne til for en ekspertvurdering. Hvis køberen sender varerne til ekspertvurdering til den person, der er angivet i dokumentet om behandling af reklamationen, skal omkostningerne til ekspertvurderingen af varerne samt alle andre relaterede omkostninger, der med rimelighed er afholdt, afholdes af sælgeren, uanset udfaldet af ekspertvurderingen. Hvis køberen ved ekspertvurderingen beviser sælgerens ansvar for den reklamerede mangel på varen, kan køberen genfremsætte reklamationen; garantiperioden løber ikke, mens ekspertvurderingen af varerne foretages. Sælgeren er forpligtet til at refundere køberen inden for 14 dage fra datoen for den genfremsatte reklamation alle omkostninger til ekspertvurderingen af varerne samt alle relaterede omkostninger, der med rimelighed er afholdt. En sådan genfremsat reklamation kan ikke afvises.

7.16. Sælgeren kan altid omlevere i stedet for at afhjælpe manglen, hvis dette ikke medfører væsentlig ulempe for køberen.

7.17. Retten til gratis garantireparation bortfalder:

 1. hvis køberen ikke kan bevise, at han/hun har købt de mangelfulde varer hos sælgeren,
 2. ved manglende anmeldelse af åbenlyse mangler ved modtagelse af varen,
 3. ved udløbet af varernes garantiperiode,
 4. ved mekanisk skade på varerne forårsaget af køberen,
 5. ved køberens modifikation af varerne (bøjning, skæring, afkortning, boring osv.), hvis varerne ikke er egnet til en sådan modifikation, og hvis manglen skyldes en sådan modifikation,
 6. ved anvendelse eller opbevaring af varerne under forhold, der med hensyn til temperatur, fugtighed, kemiske eller mekaniske egenskaber ikke svarer til det naturlige miljø,
 7. ved uhensigtsmæssig håndtering eller forsømmelse af varernes pleje,
 8. ved beskadigelse af varerne som følge af overbelastning eller brug i strid med de retningslinjer, der er angivet i dokumentationen, de generelle principper, de tekniske standarder eller sikkerhedsstandarderne,
 9. ved anvendelse af forkert forsyningsspænding, forkert, uautoriseret eller ulovlig hardware eller software,
 10. ved udskiftning af originale produktdele,
 11. ved brug af forkerte, inkompatible eller uoriginale forbrugsmaterialer, hvis fejlen skyldes brugen af sådanne forbrugsmaterialer,
 12. i tilfælde af skade på varerne ved utilsigtet ødelæggelse, forringelse eller ved naturlig slitage, herunder udløbet af nogle af komponenternes levetid (f.eks. udbrænding af en pære eller reduktion af batterikapaciteten).
 13. ved skader på varerne forårsaget af en computervirus,
 14. ved en uautoriseret persons manipulation af varerne eller ved brug af forkert værktøj eller forkerte materialer,
 15. ved uprofessionel indgriben, skader under transport, skader som følge af vand, brand, elektricitet eller force majeure.
 16. ved manglende opdatering af det digitale indhold inden for en rimelig frist, hvis manglen skyldes den manglende opdatering. Dette gælder ikke, hvis køberen ikke er blevet oplyst om opdateringen eller om konsekvenserne af manglende installation af opdateringen, eller hvis køberen ikke har opdateret eller har opdateret forkert på grund af en mangel i vejledningen.

7.18. Sælgeren skal løse reklamationen og afslutte reklamationsproceduren på en af følgende måder:

 1. ved udlevering af de reparerede varer
 2. ved omlevering
 3. ved tilbagebetaling af købesummen
 4. ved at give forholdsmæssigt afslag i købesummen
 5. ved skriftlig opfordring til at modtage den af sælgeren angivne ydelse
 6. ved begrundet afvisning af reklamationen.

7.19. Sælgeren er forpligtet til at udstede et skriftligt dokument til køberen om den måde, hvorpå reklamationen løses, og om løsningen af reklamationen senest 30 dage fra datoen for dens fremsættelse.

7.20. Efter løsning af reklamationen på en anden måde end ved tilbagebetaling af købesummen, skal sælgeren returnere de reklamerede varer, eller omlevere varerne til køberen. Hvis køberen ikke modtager varerne inden for en rimelig frist, skal sælgeren opfordre køberen til at gøre dette inden for en yderligere rimelig frist, som er angivet af sælgeren, normalt inden for en måned. Hvis køberen heller ikke modtager varerne inden for en sådan yderligere rimelig frist, er køberen forpligtet til at betale sælgeren et opbevaringsgebyr hvis beløb er fastsat i dette stykke (i det følgende benævnt "opbevaringsgebyr") for hver dag, også for hver påbegyndt dag, efter udløbet af fristen for modtagelse af varerne og indtil tidspunktet for modtagelsen af varerne. Opbevaringsgebyrets størrelse bestemmes af varernes vægt og summen af varens kanter, der beregnes ved at addere længden af dens kanter (summen af kanter = højde + bredde + dybde), på følgende måde:

 1. 1 € (skriver: en euro) for opbevaring af varer, hvis vægt ikke overstiger 10 kg og samtidig summen af kanterne ikke overstiger 120 cm;
 2. 2 € (skriver: to euro) for opbevaring af varer, der overstiger mindst en af værdierne nævnt i foregående litra, og hvis vægt ikke overstiger 40 kg, samtidig med at summen af kanterne ikke overstiger 300 cm;
 3. 4 € (skriver: fire euro) for opbevaring af andre varer.

7.21. Garantiperioden er 24 måneder (i det følgende benævnt "garantiperioden"), forudsat at der ikke er angivet en anden garantiperiode for specifikke tilfælde. Garantiperioden løber fra datoen for køberens modtagelse af varerne. Hvis varerne, deres emballage eller vejledningen angiver en anvendelsesperiode i overensstemmelse med lovgivningen, udløber garantiperioden ikke før udløbet af denne periode. Mangler ved varerne og mangelsbeføjelser skal gøres gældende inden garantiperiodens udløb. Retten til at fremsætte en reklamation bortfalder ved garantiperiodens udløb.

7.21A. Ved aftaler, som angår varer med digitale elementer, skal sælgeren sikre, at køberen får leveret de aftalte opdateringer, eller de digitale tjenester. Ud over de aftalte opdateringer skal sælgeren sørge for, at køberen får leveret de opdateringer, der er nødvendige for, at varen bevarer sine egenskaber, og at køberen bliver oplyst om deres tilgængelighed

 1. i en periode på 24 måneder, hvis det digitale indhold eller den digitale tjeneste skal leveres løbende over en periode af 24 måneder i henhold til aftalen, eller når der er aftalt levering for en længere periode, for hele denne periode, eller
 2. i den periode, som køberen med rimelighed kan forvente i betragtning af typen af og formålet med salgsgenstanden, og under hensyn til aftalens omstændigheder og art, når der er aftalt en enkelt levering eller en række enkeltstående leveringer af det digitale indhold eller den digitale tjeneste.

7.21B. Stk. 7.21A. i disse betingelser gælder ikke, hvis køberen før indgåelsen af aftalen specifikt blev gjort opmærksom på, at opdateringer ikke vil blive leveret, og køberen udtrykkeligt har accepteret dette ved indgåelse af aftalen.

7.21C. Er der aftalt løbende levering af digitalt indhold eller en digital tjeneste over en periode, og viser en mangel ved det digitale indhold eller den digitale tjeneste sig inden for denne periode, anses det digitale indhold eller den digitale tjeneste for at være leveret mangelfuldt. Bestemmelserne i denne reklamationspolitik finder tilsvarende anvendelse på varer, som er genstande med digitale elementer, i det omfang deres art tillader det.

7.22. Brugte varer er varer, der har været brugt, ikke indeholder alle dele eller er kosmetisk eller funktionelt beskadiget (i det følgende benævnt "brugte varer"). Udstillede varer er brugte varer, som har været brugt ved udstilling i sælgerens fysiske butik, har været pakket ud og kunne have været brugt i det omfang, det er nødvendigt for at demonstrere deres egenskaber for andre personer (i det følgende benævnt "udstillede varer"). Defekte varer er brugte varer, som har mangler, der gør dem ubrugelige og derfor ikke fungerer til deres normale formål (i det følgende benævnt "defekte varer").

7.23. Garantiperioden for alle brugte varer er 24 måneder, medmindre der er angivet en anden, selv kortere, garantiperiode for en bestemt vare i e-shoppen.

7.24. Hvis brugte varer sælges til en lavere pris end nye varer, dækker garantien ikke den mangel, som den lavere pris er aftalt for. Defekte varer kan være umulige at reparere og sælges som regel for reservedele eller til samlere. En yderligere beskrivelse af de mangler, der gør, at varerne ikke fungerer, altså mangler, der ikke er dækket af garantien, kan findes i beskrivelsen af varerne i e-shoppen. Defekte varer kan være farlige uden forudgående reparation eller modifikation. Funktionaliteten af defekte varer er ikke dækket af garantien.

7.25. Garantiperioden forlænges med det tidsrum, hvor køberen ikke har kunnet bruge varen på grund af dens reparation.

7.26. Hvis varerne omleveres, begynder garantiperioden at løbe igen fra modtagelsen af de nye varer. Det samme gælder, hvis en del (en del af varen), for hvilken der er ydet garanti, udskiftes.

7.27. Hvis der er en mangel, der kan afhjælpes, vil reklamationen blive løst enten ved afhjælpning af manglen eller ved omlevering af varen, alt efter køberens valg.

7.28. Hvis der er en mangel ved varen, som ikke kan afhjælpes, og som forhindrer, at varen kan anvendes som en mangelfri vare, har køberen ret til at omlevere varen eller ret til at hæve aftalen. De samme rettigheder tilhører køberen, hvis manglerne kan afhjælpes, men hvis køberen ikke kan anvende varen korrekt på grund af gentagelse af manglen efter afhjælpningen (mere end to gange) eller på grund af et større antal mangler (mere end to).

7.29. Hvis der er andre mangler, der ikke kan afhjælpes, har køberen ret til et forholdsmæssigt afslag i købesummen, og størrelsen af afslaget fastsættes efter aftale mellem parterne.

7.30. Håndteringen af reklamationen gælder kun for de mangler, som køberen har angivet ved reklamationens fremsættelse.

7.31. Hvis sælgeren afslutter reklamationsproceduren ved begrundet afvisning af reklamationen, kan sælgeren foreslå køberen, at sælgeren afhjælper manglerne for købers regning. Køberen er ikke forpligtet til at acceptere et sådant forslag.

7.32. Hvis sælgeren afslutter reklamationsproceduren ved en begrundet afvisning af reklamationen, og køberen er uenig i denne håndtering af reklamationen, kan køberen søge sine rettigheder beskyttet ved domstolene.

8. PRIVATLIVSPOLITIK

Sælgeren har truffet passende foranstaltninger til at behandle personoplysninger i overensstemmelse med den slovakiske lov nr. 18/2018 Z. z. om beskyttelse af personoplysninger og om ændringer og tilføjelser til forskellige andre love og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (GDPR). Køberen bekræfter, at han/hun er blevet informeret om behandlingen af hans/hendes personoplysninger i overensstemmelse med reglerne, som kan findes på følgende link: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/35840773/en/basic-information.

9. OPHÆVELSE OG FORTRYDELSE AF AFTALEN

9.1. Sælgeren er berettiget til at hæve købet på grund af udsolgt lager, varernes manglende tilgængelighed, eller hvis producenten, importøren eller leverandøren af de aftalte varer har indstillet produktionen eller foretaget så væsentlige ændringer, at det er blevet umuligt for sælgeren at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen, eller på grund af force majeure, eller hvis han/hun, uden urimelig opofrelse, ikke er i stand til at levere varerne til kunden inden for det tidsrum, der er angivet i disse betingelser eller til den aftalte pris. Sælgeren er forpligtet til at underrette køberen om dette uden unødig forsinkelse og til at refundere alle betalinger til køberen på den måde, der er angivet i disse betingelser. Dette berører ikke parternes ret til at aftale en alternativ ydelse eller en ændret pris.

9.2. Sælgeren er også berettiget til at hæve købet, hvis der er en åbenlys fejl i købsprisen for varerne (f.eks. et forkert placeret decimalpunkt, et manglende ciffer eller en købspris, der klart ikke svarer til den normale markedspris) ved indgåelse af købsaftalen.

9.3. Forbrugeren er berettiget til at fortryde aftalen om salg af varer også uden angivelse af årsag inden for 14 dage fra datoen for modtagelse af varerne. Varerne anses for at være modtaget når forbrugeren eller den af forbrugeren angivne tredjemand, dog ikke transportøren, modtager alle dele af de bestilte varer eller

 1. i tilfælde af flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, men leveres enkeltvis, når den sidste vare er modtaget af forbrugeren eller den af forbrugeren angivne tredjemand, dog ikke transportøren
 2. i tilfælde af en vare, der består af flere partier eller dele, når det sidste parti eller den sidste del er modtaget af forbrugeren eller den af forbrugeren angivne tredjemand, dog ikke transportøren
 3. i tilfælde af aftaler om regelmæssig levering af varer over en bestemt periode, når den første vare er modtaget af forbrugeren eller den af forbrugeren angivne tredjemand, dog ikke transportøren.

9.4. Køberen kan fortryde aftalen, hvis genstand er levering af varerne, selv før fortrydelsesperioden er startet.

9.5. Køberen er berettiget til at fortryde aftalen, hvis genstand er levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium i 14 dage fra datoen for indgåelsen af aftalen, med undtagelse af de tilfælde, der er nævnt i stk. 9.16 (l).

9.6. Køberen kan udøve sin fortrydelsesret i papirform, på et andet varigt medium eller ved hjælp af en formular til følgende adresse:
Muziker (Return)
P3 2, 1102 Lozorno
900 55 Lozorno
Slovakiet

9.7. Fortrydelsesformularen er vedlagt som bilag 2 til disse betingelser og kan også udfyldes og indsendes elektronisk på følgende link: https://www.muziker.nu/fortrydelse-af-kobet.

9.8. Køberen kan også fortryde aftalen inden fortrydelsesfristen er begyndt at løbe. Fortrydelsesfristen anses for at være overholdt, hvis meddelelsen om om udøvelse af fortrydelsesretten sendes til sælgeren senest på fortrydelsesfristens sidste dag. Køberen har bevisbyrden for, at denne har gjort brug af fortrydelsesretten.

9.9. Sælgeren skal tilbagebetale alle beløb, inklusive eventuelle transport-, leverings- og portoomkostninger, modtaget fra køberen i henhold til eller i forbindelse med aftalen uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor sælgeren har modtaget meddelelsen om køberens beslutning om at fortryde aftalen; dette berører ikke sælgerens ret i henhold til stk. 9.11. Sælgeren skal ikke tilbagebetale ekstra omkostninger forbundet med levering, hvis køberen udtrykkeligt har valgt en anden leveringsform end den mindst bekostelige standardlevering, som sælgeren har tilbudt. Ved ekstra omkostninger forstås forskellen mellem omkostninger ved den leveringsform, som køberen har valgt, og omkostningerne ved den mindst bekostelige standardlevering, som sælgeren har tilbudt.

9.9A. Hvis køberen har betalt købesummen pr. efterkrav, dvs. betaling til transportøren ved modtagelse af varen, refunderer sælgeren ikke køberen det gebyr, køberen har betalt for at benytte denne betalingsform. Efterkrav er en tjeneste, der udelukkende leveres af sælgeren, som beder transportøren om at levere varerne til køberen og modtage betaling ved levering.

9.10. Sælgeren skal tilbagebetale alle beløb til køberen under anvendelse af samme betalingsmiddel, som køberen har benyttet til den oprindelige transaktion, medmindre andet er aftalt mellem parterne (f.eks. ved overførsel til en bankkonto anvist af køberen), og i så fald forudsat at forbrugeren ikke bliver pålagt nogen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Hvis køberen har betalt købsprisen eller en del deraf ved at indløse et Muziker gavekort (i det følgende benævnt "gavekort"), skal sælgeren give køberen et nyt gavekort med samme beløb som det indløste gavekort. Køberen kan anvende denne kredit til et fremtidigt køb hos sælgeren. I tilfælde af at køberen har valgt at betale en del af ordren med en anden betalingsmetode, skal sælgeren returnere denne del af betalingen i overensstemmelse med disse betingelser.

9.11. I tilfælde af fortrydelse af aftalen, hvis genstand er salg af varer, er sælgeren ikke forpligtet til at tilbagebetale køberens betaling, før varerne er leveret til sælgeren, eller før køberen beviser, at varerne er sendt tilbage til sælgeren, medmindre sælgeren foreslår at afhente varerne personligt eller gennem en af sælgeren angivet person.

9.12. Hvis køberen fortryder aftalen og leverer varer, som er brugte eller beskadigede, eller deres værdi er forringet som følge af anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde de fungerer på, til sælgeren, er sælgeren berettiget til erstatning mod køberen svarende til værdien af reparationen eller omkostninger for at få varerne tilbage til deres oprindelige tilstand.

9.13. Hvis køberen ikke har returneret varerne til sælgeren sammen med fortrydelsen af aftalen, og hvis parterne ikke aftaler en anden måde at returnere varerne på, er køberen forpligtet til at afsende varerne sammen med tilbehør, herunder dokumentation, til sælgeren på adressen:
Muziker (Return)
P3 2, 1102 Lozorno
900 55 Lozorno
Slovakiet
senest 14 dage efter den dato, hvor køberen har givet sælgeren meddelelse om sin beslutning om at gøre brug af fortrydelsesretten.

9.14. Hvis kunden har modtaget en gave fra sælgeren sammen med ordren, er køberen også forpligtet til at returnere denne gave. Hvis køberen ikke opfylder denne forpligtelse, er sælgeren berettiget til at opkræve gavens pris, der er vist på e-shoppens hjemmeside på tidspunktet for aftalens indgåelse, og hvis der ikke er en sådan pris, så opkræves den sædvanlige pris.

9.15. Forbrugeren afholder udgifterne i forbindelse med tilbagelevering af varen til sælgeren eller den af sælgeren angivet person. Udgifterne til returnering af varerne afhænger generelt af varernes egenskaber (dimensioner, vægt), afstanden og den valgte transportmetode og svarer omtrent til de omkostninger, der er anført i afsnittet Levering, dvs. de omkostninger, der normalt er afholdt for at levere varerne til kunden.

9.15A. Køberen kan også bruge fortrydelsesformularen til at anmode sælgeren om at afhente varerne via en transportør. I et sådant tilfælde afholder køberen udgifterne i forbindelse med tilbagelevering af varerne, kun op til det beløb, som omtrent svarer til udgifterne til indenlandsk transport i det land, hvor varerne afhentes, under hensyntagen til varernes type, dimensioner og vægt ved fastsættelsen af omkostningsbeløbet. Dette beløb vil blive oplyst til køberen på fortrydelsesformularen, og køberen vil acceptere gebyrets beløb ved at anmode om afhentning varerne. Sælgeren er berettiget til at afvise at afhente varen i et andet land end det land, hvortil varen er leveret. De øvrige bestemmelser i denne artikel berøres ikke heraf.

9.16. Køberen er ikke berettiget til at udøve fortrydelsesretten i forbindelse med aftaler angående følgende:

 1. tjenesteydelsesaftaler, efter at tjenesteydelsen er blevet fuldt udført, hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført,
 2. levering af varer eller tjenesteydelser, hvis pris er afhængig af udsving på kapitalmarkedet, som sælgeren ikke har indflydelse på, og som kan optræde inden fortrydelsesfristens udløb
 3. levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer, varer efter mål eller varer, der er designet specifikt til køberen (f.eks. kabler og kæder, der sælges i metermål, hjelme med installeret kommunikator efter købers krav),
 4. levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt
 5. levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen (f.eks. in-ear-hovedtelefoner, undertøj, tandbeskytter),
 6. levering af varer, som på grund af deres art kan blive uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen,
 7. levering af alkoholholdige drikkevarer, hvor prisen blev fastsat ved købsaftalens indgåelse og levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvor den faktiske værdi afhænger af markedskonjunkturer, som sælgeren ikke har indflydelse på,
 8. aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder som køberen udtrykkeligt har anmodet om; dette gælder ikke for aftaler om tjenesteydelser ud over dem, forbrugeren specifikt har anmodet om, eller andre varer end de reservedele, der er nødvendige til at udføre vedligeholdelsen eller reparationen, hvis de er indgået under sælgerens besøg hos køberen, og køberen ikke har bestilt disse tjenesteydelser eller varer på forhånd,
 9. levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som forbrugeren har brudt plomberingen på (f.eks. CD'er, kassetter, LP'er),
 10. levering af tidsskrifter med undtagelse af abonnementsaftaler for levering af sådanne publikationer, og salg af bøger, der ikke leveres i beskyttende plomberet emballage (bøger, noder, tabulatur),
 11. levering af tjenesteydelser i form af logi undtagen til beboelsesformål, transport af varer, biludlejningsvirksomhed, forplejning eller tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres,
 12. levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at han/hun er blevet behørigt informeret om, at han/hun ved at udtrykke et sådant samtykke mister sin fortrydelsesret (f.eks. digital/elektronisk softwarelicens).

9.16A. Køberen er berettiget til at fortryde aftalen om levering af et sæt bestående af mindst to forbundne produkter, som sælgeren har sammensat og bestemt til fælles salg (i det følgende benævnt "sæt"). Sættet betragtes som en enkelt vare i relation til fortrydelsesretten. Det betyder, at hvis køberen fortryder aftalen om levering af et sæt, er han/hun forpligtet til at returnere hele sættet til sælgeren, dvs. alle de produkter, der udgør sættet. Sælgeren skal derefter tilbagebetale køberen betalingen for hele sættet i overensstemmelse med disse betingelser. Det er ikke muligt kun at fortryde kontrakten delvist, dvs. at returnere færre end alle de varer, der udgør sættet til sælgeren og kræve tilbagebetaling for de enkelte varer. Dette berører ikke køberens ret til kun at returnere en af flere varer, der er leveret inden for en ordre, medmindre disse varer er en del af et sæt.

9.17. Sælgeren forbeholder sig ret til at annullere ordren eller en del af den, hvis det af tekniske årsager ikke er muligt at levere varerne inden for det påkrævede tidsrum eller til den påkrævede pris. I dette tilfælde refunderes betalingen til køberen inden for 14 arbejdsdage, hvis den allerede er foretaget. Dette berører ikke parternes ret til at aftale en alternativ ydelse eller en anden pris.

10. ALTERNATIV TVISTLØSNING

10.1. Køberen - forbrugeren har ret til at bruge en alternativ tvistløsningsmetode ved at kontakte sælgeren med en klage, hvis han/hun ikke var tilfreds med den måde, sælgeren løste hans/hendes reklamation på, eller hvis han/hun mener, at sælgeren krænkede hans/hendes rettigheder. Hvis sælgeren svarer afvisende på en sådan klage eller undlader at svare inden for 30 dage fra afsendelsesdatoen, har køberen ret til at indsende en forespørgsel om indledning af en alternativ tvistløsning, til et alternativt tvistløsningsorgan. Organerne for alternativ tvistløsning er organer og autoriserede juridiske personer i henhold til § 3 i den slovaksike lov nr. 391/2015 Z.z. om alternativ tvistløsning af forbrugertvister og om ændringer og tilføjelser til forskellige andre love (i det følgende benævnt "ATB-loven"), nemlig den slovakiske handelsinspektion eller en anden relevant autoriseret juridisk person, der er registreret på listen over alternative tvistløsningsorganer, der føres af Den Slovakiske Republiks Økonomiministerium (listen er tilgængelig på hjemmesiden www.mhsr.sk, og køberen - forbrugeren har ret til at vælge den alternative tvistløsningsorgan, som han/hun henvender sig til. Køberen - forbrugeren skal indlede anmodningen om alternativ tvistløsning i henhold til § 12 i ATB-loven. Anmodningen skal indeholde sælgerens e-mailkontakt: [email protected]. Alternativ tvistløsning kan bruges til at afgøre en tvist mellem køberen- forbrugeren og sælgeren i forbindelse med en forbrugeraftale.

10.2. Købere - forbrugere har ret til at anvende online-tvisttvistløsningsplatformen til at løse deres tvister på det sprog, de vælger. Køberen - forbrugeren kan bruge OTB-platformen til alternativ tvistløsning, som er tilgængelig på http://ec.europa.eu/consumers/odr/, til at løse hans/hendes tvist.

11. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

11.1. Disse betingelser blev udarbejdet den 01.02.2022 og senest revideret den 03.02.2023. Sælgeren er berettiget til at ændre disse betingelser. Det juridiske forhold mellem parterne reguleres altid af de betingelser, der er gyldige og effektive på tidspunktet for afsendelsen af ordren.

11.1A. Sælgeren viser anmeldelser af individuelle produkter og anmeldelser af det samlede brugerindtryk. Anmeldelserne kan også indeholde en verbal evaluering. Sælgeren sikrer ægtheden af anmeldelserne ved hjælp af tekniske midler ved kun at invitere personer, der virkelig har foretaget et køb hos sælgeren, til at indsende en anmeldelse, hvilket også kan ske via en tredjepart (sammenligningsside eller anmeldelsesportal). Det er ikke teknisk muligt at garantere, at en organisk anmeldelse (skrevet af en person uden en invitation) ikke vises, men antallet af sådanne anmeldelser er ubetydeligt. Uden at gå på kompromis med ægtheden af anmeldelserne forbeholder sælgeren sig ret til ikke at vise alle anmeldelser eller til at prioritere visning af anmeldelser udvalgt af sælgeren.

11.2. Disse betingelser er udarbejdet på slovakisk. Hvis disse betingelser også er udarbejdet på et andet sprog end slovakisk, skal den slovakiske version altid have forrang over en anden sprogversion.

11.3. Hvis aftalen er indgået skriftligt, skal enhver ændring ske skriftligt. Parterne har aftalt, at kommunikationen mellem dem hovedsageligt skal foregå via e-mails og breve.

11.4. Retsforholdet mellem parterne er reguleret af aftalen, disse betingelser, bestemmelserne i den slovakiske lov nr. 40/1964 Zb. Den slovakiske Civillovbog samt ændringer, lov nr. 22/2004 Z.z. om elektronisk handel og om ændring og supplering af lov nr. 128/2002 Z.z. om statslig kontrol af det indre marked i forbindelse med forbrugerbeskyttelse og om ændring og supplering af forskellige andre love som ændret ved lov nr. 284/2002 Z.z. samt ændringer, lov nr. 250/2007 Z.z. om forbrugerbeskyttelse og om ændring af lov nr. 372/1990 Zb. af det Slovakiske Nationalråd om forbrydelser samt ændringer, lov nr. 18/2018 Z.z. om beskyttelse af personoplysninger og om ændring og supplering af forskellige andre love og lov nr. 102/2014 Z.z. om forbrugerbeskyttelse ved salg af varer eller levering af tjenesteydelser i henhold til en fjernsalgsaftale eller en aftale indgået uden for sælgerens faste forretningssted og om ændring og supplering af forskellige andre love og andre generelt bindende lovgivning i Den Slovakiske Republik.

11.5. I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem bestemmelserne i købsaftalen og disse betingelser, har bestemmelserne i købsaftalen forrang. I tilfælde af tvivl om indholdet af den aftale, som køberen - forbrugeren er part i, eller disse betingelser, herunder deres bilag, skal den fortolkning, der er til gunst for køberen - forbrugeren, gælde.

11.6. Parterne skal gøre deres bedste for at løse eventuelle tvister, uoverensstemmelser eller krav, der opstår mellem dem vedrørende disse betingelser, aftalen eller i forbindelse hermed i mindelighed. Hvis parterne ikke kan løse en tvist, der opstår som følge af disse betingelser eller aftalen i mindelighed, herunder en tvist om dens gyldighed, fortolkning eller ophævelse, vil løsningen af en sådan tvist falde under de slovakiske domstoles jurisdiktion. Dette berører ikke gyldigheden af bestemmelserne i internationale traktater om andre domstoles jurisdiktion.

12. LISTE OVER BILAG

12.1. De følgende bilag er en integreret del af den første del af disse betingelser:

 1. Bilag nr. 1 til disse betingelser: Reklamationsformular
 2. Bilag nr. 2 til disse betingelser: Fortrydelsesformular
 3. Bilag nr. 3 til disse betingelser: Tillægsydelser
 4. Bilag nr. 4 til disse betingelser: Generelle vilkår og betingelser for loyalitetsprogrammet MUZIKER CLUB

II. Vilkår og betingelser for købere - erhvervsdrivende

1. GRUNDLÆGGENDE BESTEMMELSER AF DE GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

1.1. Anden del af disse generelle vilkår og betingelser (med henblik på anden del benævnt "disse betingelser") fastsætter rettigheder og forpligtelser for parterne i købsaftalen mellem sælgeren, som er MUZIKER, a.s., med hovedkontor på Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, Slovakiet, CVR nr. 35 840 773, registreret i handelsregistret for Bratislava III Byret, sektion Sa, fil nr. 3337/B (i det følgende benævnt "sælger") og køberen - erhvervsdrivende, hvis genstand er køb og salg af varer på hjemmesiden for sælgerens onlinebutik (i det følgende benævnt "e-shop") (i det følgende benævnt "købsaftalen" eller "aftalen").

Kontaktoplysninger og identifikation af sælgeren:

e-mail: [email protected]
telefon: +421 258 101 756
Momsnummer: SK7020001021
CVR-nummer: 2021680991
adresse: Muziker, a.s.
Drieňová 1/H
821 01 Bratislava
Slovakiet

1.2. I henhold til anden del af disse betingelser betyder køberen (a) en person, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, (b) en person, der driver forretning på grundlag af en handelslicens, (c) en person, der driver forretning på grundlag af en anden licens end en handelslicens!!!, (d) en fysisk person, der udfører landbrugsproduktion og er registreret i overensstemmelse med en særlig lovgivning. Hvis en fysisk person indtaster sit CVR-nummer eller momsnummer i ordren, antages det, at han/hun handler som led i sit erhverv, og med henblik på disse betingelser betragtes han/hun som en erhvervsdrivende.

1.3. Udtryk i denne del af disse betingelser har samme betydning som i den første del af disse betingelser, medmindre andet er defineret i denne del.

2. PARTERNES RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER

2.1. Sælgeren er især forpligtet til at

 1. levere de bestilte produkter til køberen i den aftalte mængde og kvalitet og emballere dem eller forberede dem til transport på den måde, der er nødvendig for at sikre deres opbevaring og beskyttelse, og
 2. udlevere til køberen senest sammen med varerne i skriftlig eller elektronisk form alle dokumenter, der er nødvendige for overtagelse og brug af varerne og andre dokumenter fastsat i gældende lovgivning.

2.2. Sælgeren har ret til fuld betaling af købesummen fra køberen for de leverede varer.

2.3. Sælgeren har ret til at afvise (annullere) ordren, hvis han/hun på grund af udsolgt lager eller manglende tilgængelighed af varerne ikke er i stand til at levere varerne til køberen inden for det tidsrum, der er angivet i disse betingelser, eller til den pris, der er angivet i e-shoppen, medmindre en alternativ ydelse er aftalt med køberen. Sælgeren har også ret til at afvise ordren af ikke-diskriminerende årsager, især hvis sælgeren har et udestående krav over for køberen, hvis køber gentagne gange har undladt at modtage varerne tidligere, selv om de var forpligtet til at gøre det, eller hvis sælgeren frygter, at de kan lide skade ved at acceptere ordren.

2.4. Køberen er især forpligtet til at

 1. modtage varerne og
 2. betale den aftalte købesum til sælgeren behørigt og rettidigt.

2.5. Køberen har ret til at få varen leveret i den aftalte mængde, kvalitet og på det aftalte tidspunkt og sted.

3. INDGÅELSE AF KØBSAFTALEN

3.1. Indgåelse af købsaftalen sker ved sælgerens bindende antagelse af køberens forslag til indgåelse af købsaftalen i form af en formular udfyldt af køberen (den af køberen udfyldte og afsendte formular i det følgende benævnt "ordre").

3.2. Sælgeren skal gøre den bindende accept af forslaget om at indgå kontrakten uden unødig forsinkelse, normalt inden for to arbejdsdage efter afgivelse af ordren, efter verifikation af tilgængeligheden af produkterne, gyldigheden af priserne og leveringsdatoen for de varer, som køberen kræver. Den bindende accept anses for at være sælgerens afsendelse af varerne. Bindende accept via elektronisk post (e-mail) er ikke påkrævet. Hvis der findes en højere pris, vil sælgeren anmode om købers samtykke til prisændringen, inden ordren sendes. Købsaftalen indgås kun, når køberen giver sit samtykke til prisændringen, og når sælgeren efterfølgende bekræfter ordren.

3.3. Den automatisk genererede bekræftelse af ordreaccept fra sælgeren, som sendes til købers e-mailadresse umiddelbart efter bestillingen, er kun til informationsformål. Den sendes til køberen for at underrette om, at ordren er blevet registreret og betragtes ikke som sælgers bindende accept af forslaget om at lukke kontrakten.

3.4. Sælgeren kan tilbyde ekstra varer gratis til ordren (i det følgende benævnt "gave"). Køberen skal give sit samtykke til en sådan ydelse ved at vælge den ønskede gave inden afgivelse af ordren. Bestilling af en gave er valgfrit. Hvis køberen ikke ønsker at modtage en gave, er han/hun ikke forpligtet til at give udtryk for denne vilje.

3.5. Alkoholholdige drikkevarer må kun sælges til personer over 18 år. Ved at afgive en ordre, der omfatter alkoholholdige drikkevarer, bekræfter køberen, at han/hun er fyldt 18 år senest den dag, hvor ordren afgives. Sælgeren er berettiget til at kontrollere dette forhold ved at anmode om en gyldig billedlegitimation, og hvis køberen ikke opfylder eller ikke kan bevise dette forhold, er sælgeren ikke berettiget til at levere de alkoholholdige drikkevarer til køberen. Dette gælder også for den person, som køberen har angivet til at modtage varerne.

4. BESTEMMELSER OM KØBESUMMEN

4.1. Køberen skal betale sælgeren købesummen for varerne, der er angivet i købsaftalen, herunder leveringsomkostninger og gebyrer for tillægsydelser (i det følgende benævnt "købesummen").

4.2. De detaljerede og opdaterede oplysninger om betalingsmetoder findes i afsnittet Betaling i sælgerens e-shop. Nogle betalingsmetoder er muligvis ikke tilgængelige for alle ordrer, f.eks. på grund af deres værdi eller den valgte leveringsmetode. Køberen vil blive informeret om eventuelle begrænsninger under oprettelsen af ordren.

4.3. Eventuelle leverings- og håndteringsomkostninger opkræves, inden afsendelse af ordren. Eventuelle gebyrer for tillægsydelser opdateres i ordren i henhold til køberens valg af tillægsydelser løbende, men aldrig efter afsendelse af ordren. Hvis varerne skal leveres til køberen uden for Den Europæiske Union, kan køberen pådrage sig en toldskyld og muligvis en forpligtelse til at betale andre gebyrer i forbindelse med toldoperationer i det beløb og på den måde, der er foreskrevet i den generelt bindende lovgivning i det land, hvortil varerne leveres. Medmindre andet er anført eller aftalt mellem parterne, er sælgeren ikke forpligtet til at påtage sig disse forpligtelser på køberens vegne.

4.4. Hvis køberen betaler købesummen til sælgeren ved bankoverførsel, anses den dag, hvor hele købesummen blev krediteret sælgerens konto, som betalingsdagen.

4.5. Køberen er forpligtet til at betale prisen til sælgeren senest på den dato, der er angivet i købsaftalen.

5. LEVERING AF VARER OG BETALINGSBETINGELSER

5.1. Sælgeren skal levere varerne til køberen så hurtigt som muligt, men ikke senere end 30 dage efter aftalens indgåelse, medmindre andet er aftalt mellem parterne. Hvis sælgeren ikke har opfyldt sin forpligtelse til at levere varerne inden for den aftalte frist, skal køberen kræve at sælgeren leverer inden for en yderligere rimelig frist, der er tilpasset omstændighederne og som samtidig fastsættes af køberen. Hvis køberen undlader at påkræve sælgeren herom inden for to måneder fra den dato, hvor varerne skulle have været leveret, anses varerne for at være leveret. Hvis sælgeren undlader at levere varerne selv inden for denne yderligere frist, har køberen ret til at hæve købet.

5.2. Hvis køberen ikke modtager varen uden forudgående skriftlig fortrydelse af aftalen, har sælgeren ret til at få erstatning for de faktiske omkostninger, der er afholdt i forbindelse med forsøget på at levere ordren.

5.3. Køberen er forpligtet til selv at modtage varerne eller sørge for, at en tredjemand modtager dem på hans/hendes vegne. Den person, der modtager varerne på vegne af køberen, er på anmodning fra sælgeren eller transportøren forpligtet til at bevise sin bemyndigelse til at modtage varerne. Hvis leveringen skal gentages af årsager, der skyldes køberen (f.eks. fordi køberen eller den af køberen angivne tredjemand ikke er til stede på det aftalte sted eller på grund af manglende bemyndigelse til at modtage varerne), skal eventuelle yderligere omkostninger, der opstår i den forbindelse, afholdes af køber, herunder eventuelle lageromkostninger.

5.4. Køberen er forpligtet til at kontrollere forsendelsen ved leveringen. Hvis køberen konstaterer transportskader ved modtagelsen, er køberen berettiget til at nægte at modtage varen. Transportøren er forpligtet til at notere en bemærkning om skade i køberens tilstedeværelse og på dennes opfordring. På grundlag af en sådan bemærkning, der er udleveret til sælgeren, kan sælgeren efter afregning af skaden med transportøren sørge for reparation af varerne, afslag i købesummen eller levering af nye varer til køberen i tilfælde at manglen ikke kan afhjælpes. Senere reklamationer af denne type vil ikke blive accepteret.

5.5. De detaljerede og opdaterede oplysninger om leveringsmetoder findes i afsnittet Levering i sælgerens e-shop. Nogle leveringsmetoder er muligvis ikke tilgængelige for alle ordrer. Køberen vil blive informeret om eventuelle begrænsninger under oprettelsen af ordren.

5.6. Køberen, som modtageren af varerne, accepterer, at fakturaen udstedes og leveres til ham i elektronisk format. Sælgeren er ikke forpligtet til at efterkomme køberens anmodning om at redigere eller ændre faktureringsoplysningerne, især at ændre oplysninger om køberen og at ændre leveringsadressen til et andet land, efter indgåelsen af købsaftalen. I tilfælde af en ændring i købers momspligtige status er køberen forpligtet til straks at informere sælgeren om denne ændring. Sælger er ikke ansvarlig for eventuelle urigtige oplysninger på fakturaen, som er afgivet som følge af købers misligholdelse af denne forpligtelse.

5.7. Købsaftalen indgås med en ophævelsesbetingelse, at hvis køberen ikke modtager varerne selv inden for 5 dage efter sælgerens yderligere opfordring og ikke aftaler en anden dato for modtagelse af varerne med sælgeren, ophæves aftalen, og parterne skal tilbagebetale eller erstatte alle modtagne ydelser, navnlig købesummen og varerne, som sælgeren får ret til frit at disponere over. Dette berører ikke sælgerens ret til erstatning i henhold til stk. 5.2.

6. EJENDOMSFORBEHOLD OG OVERGANG AF RISIKO FOR VARERNES BESKADIGELSE

6.1. Varerne forbliver sælgerens ejendom, indtil køberen har betalt hele købesummen. Varerne er leveret til køberen ved køberens modtagelse ved personlig afhentning eller modtagelse fra transportøren.

6.2. Risikoen for beskadigelse af varerne overgår til køberen på det tidspunkt, hvor han/hun modtager varerne fra sælgeren eller fra transportøren, eller på det tidspunkt, hvor sælgeren giver ham/hende mulighed for at disponere over varerne, og køberen ikke modtager dem.

7. REKLAMATIONSPOLITIK FOR ERHVERVSDRIVENDE

7.1. Sælgeren er ansvarlig for mangler ved varerne, og køberen er forpligtet til straks at fremsætte en reklamation til sælgeren.

7.2. Denne reklamationspolitik for erhvervsdrivende (i det følgende benævnt "reklamationspolitik") anvendes til behandling af reklamationer.

7.3. Køberen kan udøve sin ret til garanti kun for varer, der lider af mangler, er omfattet af garantien og er købt i sælgerens e-shop.

7.4. Under garantiperioden har køberen ret til gratis at få afhjulpet manglen efter levering af varerne med alt tilbehør.

7.5. Sælgeren skal behandle reklamationer skriftligt eller elektronisk uden ophold. Hvis varen lider af en mangel, har kunden ret til at fremsætte en reklamation til sælgeren ved at udfylde reklamationsformularen og indsende den elektronisk til sælgeren, og aflevere varerne til sælgeren på en af de måder, der er anført nedenfor, eller i papirform, der afleveres sammen med de reklamerede varer på en af de måder, der er anført nedenfor. Metoder til fremsættelse af reklamation:

 1. Aflevering af reklamationsformularen og de reklamerede varer til reklamationscentret på følgende adresse (i det følgende benævnt "reklamationscentret"):
  Muziker reklamačné stredisko (reklamationscenter)
  P3 2, 1102 Lozorno
  900 55 Lozorno
  Slovakiet
 2. Aflevering af reklamationsformularen og de reklamerede varer til en af sælgerens forretningssteder, hvor modtagelse af sådanne varer er mulig med hensyn til de solgte produkter eller leverede tjenesteydelser, eller til en angivet person.

7.6. Køberen kan anmode sælgeren om at arrangere transport til reklamationscentret via reklamationsformularen. I så fald sørger sælgeren for transport af de reklamerede varer på køberens vegne for egen regning via en transportør. De reklamerede varer anses for at være leveret til sælgeren på datoen for sælgerens modtagelse af dem i reklamationscentret. Transportøren er en tredjepart, der handler i eget navn, og derfor berører afhentning af de reklamerede varer af transportøren ikke påbegyndelsen af reklamationsproceduren. Køberen er forpligtet til at emballere de reklamerede varer korrekt med hensyn til deres art og arten af den mangel, der reklameres. Sælgeren er ansvarlig for forringelse af de reklamerede varer, fra tidspunktet for deres korrekte levering til reklamationscentret.

7.7. Hvis køberen har til hensigt at levere de reklamerede varer til en af sælgerens fysiske butikker, anbefaler sælgeren, at køberen på forhånd undersøger muligheden for modtagelse af varerne på dette sted.

7.8. Når køberen fremsætter en reklamation, er han/hun forpligtet til at bevise, at varerne er købt hos sælgeren og under garanti. Køberen er endvidere forpligtet til præcist at angive arten og omfanget af manglerne ved varerne.

7.9. Datoen for påbegyndelse af reklamationen anses for at være den dato, hvor køberen afleverer til sælgeren:

 1. en reklamationsformular,
 2. de reklamerede varer, herunder tilbehør og
 3. eventuelle kodeord eller adgangskoder, der vedrører de reklamerede varer.

7.10. Reklamationsformularen er vedlagt som bilag 1 til disse betingelser, og køberen kan også udfylde den og indsende den elektronisk på dette link: https://www.muziker.nu/reklamationer.

7.11. Retten til gratis garantireparation bortfalder:

 1. hvis køberen ikke kan bevise, at han/hun har købt varerne fra sælgeren,
 2. manglende fremvisning af garantibevis, tilbehør, dokumentation for varerne eller kvittering, hvis det bruges som garantibevis,
 3. ved manglende anmeldelse af åbenlyse mangler ved modtagelse af varen,
 4. efter garantiperiode er udløbet,
 5. ved mekanisk skade på varerne forårsaget af køberen,
 6. ved anvendelse eller opbevaring af varerne under forhold, der med hensyn til temperatur, fugtighed, kemiske eller mekaniske egenskaber ikke svarer til det naturlige miljø,
 7. ved uhensigtsmæssig håndtering, betjening eller forsømmelse af varernes pleje,
 8. ved beskadigelse af varerne som følge af overbelastning eller brug i strid med de retningslinjer, der er angivet i dokumentationen, de generelle principper, de tekniske standarder eller sikkerhedsstandarderne,
 9. ved udskiftning af originale produktdele,
 10. ved anvendelse af forkert forsyningsspænding, forkert, uautoriseret eller ulovlig hardware eller software,
 11. beskadigelse af varerne på grund af uundgåelige eller uforudsigelige omstændigheder,
 12. ved brug af forkerte, inkompatible eller uoriginale forbrugsmaterialer, hvis fejlen skyldes brugen af sådanne forbrugsmaterialer,
 13. i tilfælde af skade på varerne ved utilsigtet ødelæggelse, forringelse eller ved naturlig slitage, herunder udløbet af nogle af komponenternes levetid (f.eks. udbrænding af en pære eller reduktion af batterikapaciteten).
 14. ved skader på varerne forårsaget af en computervirus,
 15. ved uprofessionel indgriben, skader under transport, skader som følge af vand, brand, statisk eller atmosfærisk elektricitet eller force majeure,
 16. ved en uautoriseret persons manipulation af varerne eller ved brug af forkert værktøj eller forkerte materialer.

7.12. Sælgeren skal løse reklamationen fra køberen - erhvervsdrivende inden for 60 dage.

7.13. Sælgeren skal løse reklamationen og afslutte reklamationsproceduren på en af følgende måder:

 1. ved udlevering af de reparerede varer
 2. ved omlevering
 3. ved tilbagebetaling af købesummen
 4. ved at give forholdsmæssigt afslag i købesummen
 5. ved skriftlig opfordring til at modtage den af sælgeren angivne ydelse
 6. ved begrundet afvisning af reklamationen.

7.14. Sælgeren vil udstede et skriftligt dokument til køberen om den måde, hvorpå reklamationen løses, og om løsningen af reklamationen senest 60 dage fra datoen for dens fremsættelse.

7.15. Sælgeren kan altid omlevere i stedet for at afhjælpe manglen.

7.16. Efter løsning af reklamationen på en anden måde end ved tilbagebetaling af købesummen, skal sælgeren returnere de reklamerede varer, eller omlevere varerne til køberen. Hvis køberen ikke modtager varerne inden for en rimelig frist, skal sælgeren opfordre køberen til at gøre dette inden for en yderligere rimelig frist, som er angivet af sælgeren, normalt inden for en måned. Hvis køberen heller ikke modtager varerne inden for en sådan yderligere rimelig frist, er køberen forpligtet til at betale sælgeren et opbevaringsgebyr på 5 € (skriver: fem euro) for hver dag, også for hver påbegyndt dag, efter udløbet af fristen for modtagelse af varerne og indtil tidspunktet for modtagelsen af varerne.

7.17. Garantiperioden for nye varer er 12 måneder (i det følgende benævnt "garantiperioden"), forudsat at der ikke er angivet en kortere garantiperiode for specifikke tilfælde. Garantiperioden løber fra datoen for køberens modtagelse af varerne. Denne garantiperiode udløber, uanset om der er angivet en længere garantiperiode eller en holdbarhedsperiode på varernes emballage. Hvis garantiperioden eller den holdbarhedsperiode, der er angivet på varens emballage, er kortere, gælder den kortere periode. Mangler ved varerne og mangelsbeføjelser skal gøres gældende inden garantiperiodens udløb. Retten til at fremsætte en reklamation bortfalder ved garantiperiodens udløb.

7.18. Brugte varer er varer, der har været brugt, ikke indeholder alle dele eller er kosmetisk eller funktionelt beskadiget (i det følgende benævnt "brugte varer"). Udstillede varer er brugte varer, som har været brugt ved udstilling i sælgerens fysiske butik, har været pakket ud og kunne have været brugt i det omfang, det er nødvendigt for at demonstrere deres egenskaber for andre personer (i det følgende benævnt "udstillede varer"). Defekte varer er brugte varer, som har mangler, der gør dem ubrugelige og derfor ikke fungerer til deres normale formål (i det følgende benævnt "defekte varer").

7.19. Garantiperioden for alle brugte varer er 12 måneder, medmindre der er angivet en anden, selv kortere, garantiperiode for en bestemt vare i e-shoppen.

7.20. Hvis brugte varer sælges til en lavere pris end nye varer, dækker garantien ikke den mangel, som den lavere pris er aftalt for. Defekte varer kan være umulige at reparere og sælges som regel for reservedele eller til samlere. En yderligere beskrivelse af de mangler, der gør, at varerne ikke fungerer, altså mangler, der ikke er dækket af garantien, kan findes i beskrivelsen af varerne i e-shoppen. Defekte varer kan være farlige uden forudgående reparation eller modifikation. Funktionaliteten af defekte varer er ikke dækket af garantien.

7.21. Garantiperioden forlænges med det tidsrum, hvor køberen ikke har kunnet bruge varen på grund af dens reparation.

7.22. Hvis varerne omleveres, begynder garantiperioden for de nye varer at løbe fra datoen for modtagelsen af de nye varer. Det samme gælder, hvis en del (en del af varen), for hvilken der er ydet garanti, udskiftes.

7.23. Hvis der er en mangel, der kan afhjælpes, vil sælgeren sørge for afhjælpning. Hvis afhjælpning ikke er mulig, og arten af manglen ikke hindrer varens normale brug, kan parterne aftale et forholdsmæssigt afslag i købesummen; i så fald er det ikke muligt at påberåbe sig den mangel, for hvilken det forholdsmæssige afslag er aftalt.

7.24. Hvis der er en mangel, som ikke kan afhjælpes, og som forhindrer varens korrekte brug, har sælgeren ret til, medmindre parterne aftaler andet, at ombytte varen til en vare med samme eller lignende brugsegenskaber eller udstede en kreditnota til køberen (en finansiel kredit svarende til købesummen, som køberen kan anvende til det næste køb hos sælgeren).

7.25. Hvis levering af mangelfulde varer udgør en væsentlig misligholdelse af aftalen, kan køberen:

 1. kræve afhjælpning af mangler ved levering af erstatningsvarer for de mangelfulde varer, omlevering af de manglende varer og kræve afhjælpning af juridiske mangler,
 2. kræve afhjælpning af mangler ved reparation af varerne, hvis manglerne kan repareres,
 3. kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen eller
 4. ophæve aftalen.

7.26. Køberen har kun ret til at vælge en mangelsbeføjelse, hvis han/hun underretter sælgeren om sit valg i en rettidig meddelelse om manglen eller uden unødig forsinkelse efter en sådan meddelelse. Køberen kan ikke ændre den valgte mangelsbeføjelse uden sælgerens samtykke. Viser det sig, at manglerne ved varen ikke kan afhjælpes, eller at afhjælpning vil medføre uforholdsmæssig store omkostninger, kan køberen kræve omlevering, hvis han/hun anmoder sælgeren herom uden ugrundet ophold, efter at sælgeren har meddelt ham/hende herom. Hvis sælgeren ikke afhjælper manglerne ved varen inden for en yderligere rimelig frist, eller hvis han/hun inden fristens udløb meddeler, at han/hun ikke vil afhjælpe manglerne, kan køberen hæve aftalen eller kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen.

7.27. Hvis køberen ikke underretter sælgeren om valget af mangelsbeføjelsen inden for den frist, der er angivet i denne reklamationspolitik, er han/hun berettiget til de mangelsbeføjelser som i tilfælde af en uvæsentlig misligholdelse af aftalen.

7.28. Hvis leveringen af den mangelfulde vare udgør et uvæsentligt misligholdelse af aftalen, kan køberen kræve omlevering af den manglende vare, afhjælpning af manglerne eller afslag i købesummen.

7.29. Indtil køberen kræver afslag i købesummen eller hæver aftalen, er sælgeren forpligtet til at levere de manglende varer og afhjælpe juridiske mangler ved varerne. Andre mangler afhjælpes efter hans/hendes valg ved reparation af varen eller ved omlevering.

7.30. Hvis køberen kræver afhjælpning af manglerne ved varen, kan han/hun ikke inden udløbet af den yderligere rimelig frist, som er fastsat for sælgeren, gøre andre mangelsbeføjelser gældende end erstatningskravet; dette gælder dog ikke, hvis sælgeren meddeler køberen, at han/hun ikke vil opfylde sine forpligtelser inden for denne frist.

7.31. Hvis køberen ikke fastsætter en yderligere frist eller ikke kræver afslag i købesummen, kan sælgeren fastsætte en yderligere frist for afhjælpning af mangler. Medmindre køberen uden ugrundet ophold efter, at sælgeren har underrettet køberen om fastsattelse af en yderligere frist, meddeler sælgeren, at køberen ikke er indforstået med en sådan frist, har en sådan underretning virkning som fastsættelse af fristen i henhold til denne Reklamationspolitik.

7.32. Hvis sælgeren ikke afhjælper manglerne ved varen inden for den frist, der er fastsat i denne Reklamationspolitik, kan køberen kræve afslag i købesummen eller hæve aftalen, hvis køberen underretter sælgeren, at han/hun vil hæve aftalen inden for den frist, der er fastsat i denne reklamationspolitik, eller inden for rimelig tid før han/hun hæver aftalen. Køberen kan ikke ændre den allerede valgte mangelsbeføjelse uden sælgerens samtykke.

7.33. I henhold til disse betingelser er misligholdelse af en aftale væsentlig, hvis den misligholdende part på tidspunktet for indgåelsen af aftalen vidste, eller det på det tidspunkt med rimelighed kunne forudses med hensyn til formålet med aftalen, som fremgår af dens indhold, eller de omstændigheder, hvorunder aftalen blev indgået, at den anden part ikke ville have interesse i opfyldelse af forpligtelser i tilfælde af en sådan misligholdelse af aftalen. I tvivlstilfælde skal misligholdelsen antages at være uvæsentlig.

7.34. Håndteringen af reklamationen gælder kun for de mangler, som køberen har angivet ved reklamationens fremsættelse.

7.35. Køberens ret til at påberåbe sig en mangel er udtømt, når han/hun har udøvet sin ret og bedt sælgeren om at afhjælpe manglen ved varen, og uanset udfaldet af reklamationen er han/hun ikke længere berettiget til at reklamere igen for den samme mangel.

7.36. Hvis sælgeren afslutter reklamationsproceduren ved begrundet afvisning af reklamationen, kan sælgeren tilbyde køberen, at sælgeren afhjælper manglerne for køberens regning. I tilfælde af en begrundet afvisning af reklamationen kan sælgeren også kræve erstatning for de omkostninger, der er afholdt i forbindelse med behandlingen af reklamationen, især i forbindelse med diagnosticering af manglen af en tredjepart (autoriseret service) og transport af varerne.

7.37. Hvis sælgeren afslutter reklamationsproceduren ved en begrundet afvisning af reklamationen, og køberen er uenig med denne udfald af reklamationen, kan køberen søge sin ret til afhjælpning af manglen beskyttet ved domstolene.

8. OPHÆVELSE OG FORTRYDELSE AF AFTALEN

8.1. Sælgeren er berettiget til at ophæve aftalen af de grunde, der er anført i disse betingelser og generelt bindende lovgivning. Sælgeren er også berettiget til at hæve købet på grund af udsolgt lager, varernes manglende tilgængelighed, eller hvis producenten, importøren eller leverandøren af de aftalte varer har indstillet produktionen eller foretaget så væsentlige ændringer, at det er blevet umuligt for sælgeren at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen, eller på grund af force majeure, eller hvis han/hun, uden urimelig opofrelse, ikke er i stand til at levere varerne til kunden inden for det tidsrum, der er angivet i disse betingelser eller til den aftalte pris. Sælgeren er forpligtet til at underrette køberen om dette uden unødig forsinkelse og til at refundere alle betalinger til køberen. Dette berører ikke parternes ret til at aftale en alternativ ydelse eller en ændret pris.

8.2. Sælgeren er også berettiget til at hæve købet, hvis der er en åbenlys fejl i købsprisen for varerne (f.eks. et forkert placeret decimalpunkt, et manglende ciffer eller en købspris, der klart ikke svarer til den normale markedspris) ved indgåelse af købsaftalen.

8.3. Køberen er kun berettiget til at ophæve aftalen af de grunde, der er anført i denne del af disse betingelser eller generelt bindende lovgivning. Køberen - erhvervsdrivende er ikke berettiget til at ophæve aftalen af samme grunde, som berettiger køberen – forbrugeren til fortrydelse af aftalen i henhold til den første del af disse betingelser (f.eks. at fortryde aftalen uden angivelse af årsag inden for 14 dage).

9. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

9.1. Disse betingelser blev udarbejdet d. 01.02.2022 og senest revideret d. 03.02.2023. Sælgeren er berettiget til at ændre disse betingelser. Det juridiske forhold mellem parterne reguleres altid af de betingelser, der er gyldige og effektive på tidspunktet for afsendelsen af ordren.

9.1A. Sælgeren viser anmeldelser af individuelle produkter og anmeldelser af det samlede brugerindtryk. Anmeldelserne kan også indeholde en verbal evaluering. Sælgeren sikrer ægtheden af anmeldelserne ved hjælp af tekniske midler ved kun at invitere personer, der virkelig har foretaget et køb hos sælgeren, til at indsende en anmeldelse, hvilket også kan ske via en tredjepart (sammenligningsside eller anmeldelsesportal). Uden at gå på kompromis med ægtheden af anmeldelserne forbeholder sælgeren sig ret til ikke at vise alle anmeldelser eller til at prioritere visning af anmeldelser udvalgt af sælgeren.

9.2. Disse betingelser er udarbejdet på slovakisk. Hvis disse betingelser også er udarbejdet på et andet sprog end slovakisk, skal den slovakiske version altid have forrang over en anden sprogversion.

9.3. Hvis aftalen er indgået skriftligt, skal enhver ændring ske skriftligt. Parterne har aftalt, at kommunikationen mellem dem hovedsageligt skal foregå via e-mails og breve.

9.4. Retsforholdet mellem parterne er reguleret af aftalen, disse betingelser, bestemmelserne i den slovakiske lov nr. 513/1991 Zb. Handelslovbog samt ændringer og andre generelt bindende lovgivninger i Den Slovakiske Republik.

9.5. I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem bestemmelserne i købsaftalen og disse betingelser, har bestemmelserne i købsaftalen forrang. I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem bestemmelserne i disse betingelser og bestemmelserne i købsaftalen, der er individuelt forhandlet af parterne, har bestemmelserne i købsaftalen forrang.

9.6. Parterne skal gøre deres bedste for at løse eventuelle tvister, uoverensstemmelser eller krav, der opstår mellem dem vedrørende disse betingelser, aftalen eller i forbindelse hermed i mindelighed. Hvis parterne ikke kan løse en tvist, der opstår som følge af disse betingelser eller aftalen i mindelighed, herunder en tvist om dens gyldighed, fortolkning eller ophævelse, vil løsningen af en sådan tvist falde under de slovakiske domstoles eksklusive jurisdiktion.

10. LISTE OVER BILAG

10.1. De følgende bilag er en integreret del af den anden del af disse betingelser:

 1. Bilag nr. 1 til disse betingelser: Reklamationsformular
 2. Bilag nr. 3 til disse betingelser: Tillægsydelser
 3. Bilag nr. 4 til disse betingelser: Generelle vilkår og betingelser for loyalitetsprogrammet MUZIKER CLUB

10.2. Bilag nr. 2 til disse betingelser: Fortrydelsesformular gælder ikke for køberen- erhvervsdrivende.

Bilag nr. 1: Reklamationsformular

Reklamationsformular

For at fremskynde reklamationsprocessen bedes du udfylde denne formular og vedhæfte den til de varer, der skal reklameres over. Varerne skal emballeres omhyggeligt, da sælgeren ikke er ansvarlig for eventuelle skader forårsaget af transportøren under transporten. Sælgeren er kun ansvarlig for forringelse af varerne fra tidspunktet for deres korrekte modtagelse i henhold til disse betingelser.

Sælger:
MUZIKER, a.s.
med hjemsted på Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, Slovakiet
registreret i handelsregistret for Bratislava III Byret, sektion Sa, fil nr. 3337/B 
CVR nr. 35 840 773
(i det følgende benævnt "sælger")

Køberen:

Navn og efternavn:
Vejnavn og husnummer:
Postnummer / By:
E-mail:
Telefon:
IBAN (i tilfælde af refundering):
(i det følgende benævnt "køber" eller "jeg")

Som køber har jeg indgået nedenstående købsaftale med sælgeren om nedenstående varer, som jeg hermed reklamerer over for sælgeren med den nedenfor anførte mangelsbeskrivelse.

Salgskvitteringsnummer 2):
Dato for indgåelse af aftalen 1):
Dato for fremsættelse af reklamationen:

Reklamerede varer
 
Navn 3):
Beskrivelse af mangler 4):

Hvilken reklamationsløsning foretrækker du (sæt kryds)*

▢ Afhjælpning
▢ Omlevering
▢ Refundering
▢ Forholdsmæssigt afslag i købesummen

*Vi vil informere dig om den endelige løsningsmetode af reklamationen når fejlen er blevet diagnosticeret.

Liste over bilag:

Dato og underskrift
Forklarende bemærkninger:
 1. Dato for købers modtagelse af bekræftelse på sælgers accept af ordren. Angiv ikke dagen, hvor ordren blev afgivet, eller dagen, hvor vi informerede dig om ordreregistreringen.
 2. Faktura- og ordrenummeret blev sendt til dig via e-mail, da du indgik købsaftalen.
 3. Varens navn og kode fremgår af den faktura eller e-mail, vi sendte dig, da du indgik købsaftalen.
 4. Giv venligst en præcis beskrivelse af manglerne. Håndteringen af reklamationen gælder kun for de mangler, som køberen har angivet.
Information for køber-forbruger: Hvis der er en mangel, som kan afhjælpes, har køberen ret til at få den afhjulpet gratis, rettidigt og korrekt. Sælgeren er forpligtet til at afhjælpe manglen uden unødig forsinkelse. I stedet for at afhjælpe manglen kan køberen kræve omlevering af genstanden, eller, hvis manglen kun vedrører en del af genstanden, omlevering af delen, hvis dette ikke påfører sælgeren uforholdsmæssigt store udgifter under hensyn til varens pris eller mangelens alvor. Sælgeren kan altid ombytte den mangelfulde genstand for en mangelfri genstand i stedet for at afhjælpe manglen, hvis dette ikke medfører væsentlig ulempe for køberen.
Hvis der er en mangel ved genstanden, som ikke kan afhjælpes, og som forhindrer, at genstanden kan anvendes som en mangelfri genstand, har køberen ret til at ombytte genstanden eller ret til at hæve aftalen. De samme rettigheder tilhører køberen, hvis manglerne kan afhjælpes, men hvis køberen ikke kan bruge genstanden korrekt på grund af gentagelse af manglen efter afhjælpningen eller på grund af et større antal mangler. Hvis der er andre mangler, der ikke kan afhjælpes, har køberen ret til et rimeligt afslag i prisen på genstanden.

Bilag nr. 2: Fortrydelsesformular

Fortrydelsesformular

Sælger:
MUZIKER, a.s.
med hjemsted på Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, Slovakiet
registreret i handelsregistret for Bratislava III Byret, sektion Sa, fil nr. 3337/B 
CVR nr. 35 840 773
adresse for returnering af varerne:Muziker (Return), Logistický areál P3, Hala 2, 900 55 Lozorno, Slovakiet 
(i det følgende benævnt "Sælger")

Køber/Forbruger:

Navn og efternavn:
Bopælsadresse:
Leveringsadresse:
Kontakt (e-mailadresse og/eller telefonnummer):
(i det følgende benævnt "køber" eller "jeg")

Som forbruger har jeg indgået en købsaftale med sælgeren d. ________________ 1) om nedenstående varer, som jeg hermed fortryder.

Faktura- og ordrenummer 2):

Dato for modtagelse af varer:

Varer jeg returnerer til sælgeren (navn og kode på varerne) 3):

Årsag til fortrydelse af aftalen/returnering af varerne 4):
Information til forbrugeren: Køberen er forpligtet til at sende varerne tilbage til sælgeren sammen med tilbehøret inklusive dokumentation på en af de måder, der er angivet i de generelle vilkår og betingelser inden for 14 dage fra datoen for fortrydelse af aftalen. Sælgeren er ikke forpligtet til at tilbagebetale køberens betaling, før varerne er leveret til sælgeren, eller før køberen beviser, at varerne er sendt tilbage til sælgeren, medmindre sælgeren foreslår at afhente varerne personligt eller gennem en af sælgeren angivet person. Hvis køberen fortryder aftalen og leverer varer, som er brugte eller beskadigede, eller deres værdi er forringet som følge af anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde de fungerer på, til sælgeren, er sælgeren berettiget til erstatning mod køberen svarende til værdien af reparationen eller omkostninger for at få varerne tilbage til deres oprindelige tilstand.

Betalingsmiddel for tilbagebetaling:

▢ Til kontonummer IBAN:
▢ Andet betalingsmiddel:
Dato og underskrift
Forklarende bemærkninger:
 1. Dato for købers modtagelse af bekræftelse på sælgers accept af ordren. Angiv ikke dagen, hvor ordren blev afgivet, eller dagen, hvor vi informerede dig om ordreregistreringen. Det er valgfrit at give disse oplysninger, men det vil hjælpe os med at fremskynde registreringen af de returnerede varer og tilbagebetalingen.
 2. Faktura- og ordrenummeret blev sendt til dig via e-mail, da du indgik købsaftalen. Det er valgfrit at give disse oplysninger, men det vil hjælpe os med at fremskynde registreringen af de returnerede varer og tilbagebetalingen.
 3. Varens navn og kode fremgår af den faktura eller e-mail, vi sendte dig, da du indgik købsaftalen. Det er valgfrit at give disse oplysninger, men det vil hjælpe os med at fremskynde registreringen af de returnerede varer og tilbagebetalingen.
 4. Du er berettiget til at fortryde aftalen, også uden angivelse af årsag.  Hvis du ikke ønsker at angive en årsag, så lad feltet stå tomt.

Bilag nr. 3: Tillægsydelser

AFSNIT I.
ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

 1. Dette bilag nr. 3 til disse betingelser: Tillægsydelser (i det følgende benævnt "dette bilag") beskriver parternes yderligere rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de tillægsydelser, der er beskrevet i dette bilag.
 2. Udtryk, der ikke er defineret i dette bilag, har samme betydning som i den første del af disse betingelser, hvis køberen af tillægsydelsen er en forbruger, eller i den anden del af disse betingelser, hvis køberen af tillægstjenesten er en erhvervsdrivende.
 3. I dette bilag forstås tillægsydelser som:
  1. Forlænget garanti
  2. Forsendelsesforsikring
  3. Øjeblikkelig ombytning: Vilkårene for brug af denne tjeneste er underlagt reglerne på denne side.
  (i det følgende benævnt „tillægsydelser“)
 4. Alle tillægsydelser er frivillige og leveres til køberen udelukkende på grundlag af hans/hendes udtryk for vilje. Sælgeren gør under ingen omstændigheder indgåelsen af aftalen eller den behørige opfyldelse af sine forpligtelser betinget af bestillingen af nogen af tillægsydelserne.
 5. Hvis køberen ønsker at bestille en eller flere tillægsydelser, skal den eller de relevante felter afkrydses under oprettelsen af ordren; yderligere bestilling af en tillægsydelse er ikke mulig. Den bindende antagelse af et forslag om at indgå en købsaftale, der omfatter en tillægsydelse, skaber også en aftale om en tillægsydelse (i det følgende benævnt "tillægsydelseaftale").
 6. Sælgeren forbeholder sig ret til at ikke tilbyde tillægsydelser til nogle varer. Køberen vil blive informeret om tilgængeligheden af individuelle tillægsydelser til individuelle varer under oprettelsen af ordren.
 7. Tillægsydelser kan kombineres eller bestilles enkeltvis.
 8. Sælgeren hæfter for mangler ved tillægsydelser. Reklamationspolitik gælder for behandling af reklamationer.

AFSNIT II.
FORLÆNGET GARANTI

1. FORMÅLET MED, OMFANGET AF OG VARIGHEDEN AF FORLÆNGET GARANTI

1.1. Tillægsydelsen Forlænget garanti betyder den aktivitet, der udføres af sælgeren eller tredjeparter angivne af sælgeren, og som består i at modtage meddelelser om mangler ved varerne, vurdere dem og afhjælpe dem efter udløbet af garantiperioden på den måde og under de betingelser, der er angivet i dette afsnit (i det følgende benævnt "Forlænget garanti"). Forlænget garanti er ikke sælgerens hæftelse for mangler ved varen i henhold til generelt bindende lovgivning, men en kommerciel tjenesteydelse, der tilbydes køberen mod betaling. Betalingsbeløbet for tjenesteydelsen Forlænget garanti er individuelt for hvert produkt og kommunikeres til køberen via e-shoppen under oprettelsen af ordren.

1.2. Medmindre andet er angivet i dette afsnit, skal de juridiske forhold mellem parterne, der opstår som følge af Forlænget garanti, reguleres af reklamationspolitikken.

1.3. Forlænget garanti gælder kun for de mangler, der er dækket af garantien i henhold til Reklamationspolitikken. Tilfælde, hvor retten til gratis reparation i henhold til Reklamationspolitikken bortfalder, er også tilfælde, hvor sælgeren kan afvise at opfylde Forlænget garanti. Sælgeren kan endvidere afvise opfyldelse, hvis køberen ikke har gjort sit krav i henhold til Forlænget garanti gældende uden ugrundet ophold efter manglens opdagelse eller har fortsat med at bruge varen på trods af manglen.

1.4. Forlænget garanti løber fra dagen efter den dag, hvor den garantiperiode, der er fastsat i generelt bindende lovgivning eller aftalt mellem parterne, er udløbet.

1.5. Varigheden af Forlænget garanti kan aftales for en periode på et, to eller tre år.

2. FREMSÆTTELSE OG HÅNDTERING AF KRAV UNDER FORLÆNGET GARANTI

2.1. Hvis køberen fremsætter krav i henhold til Forlænget garanti, er han/hun forpligtet til at gøre det på den måde, der er angivet for reklamationer i henhold til Reklamationspolitikken. Til dette formål skal køberen anvende reklamationsformularen, som udgør bilag nr. 1 til disse betingelser, eller den elektroniske formular på sælgerens hjemmeside.

2.2. Køberen er forpligtet til at fremsætte krav i henhold til Forlænget garanti uden unødig forsinkelse, efter at manglen ved varen er blevet opdaget. I modsat fald bortfalder kravet under Forlænget garanti.

2.3. I tilfælde af mangeler, der kan afhjælpes, i de varer, der er omfattet af Forlænget garanti, skal sælgeren sørge for reparation uden beregning.

2.4. I tilfælde af en mangel der ikke kan afhjælpes ved de varer, der er omfattet af Forlænget garanti, er køberen berettiget til at returnere varerne, og sælgeren skal betale køberen restværdi af varerne i form af en finansiel kredit, som køberen kan anvende til et efterfølgende køb hos sælgeren.

2.5. Varernes restværdi beregnes ved at reducere købsprisen med én procent for hver påbegyndt måned, fra datoen for levering af varerne.

2.6. Sælgeren skal afvikle kravet under Forlænget garanti uden unødig forsinkelse, men i begrundede tilfælde kan afviklingen af et sådant krav overstige 30 dage, især hvis dette er nødvendigt på grund af tidskrævende diagnosticering af manglen og / eller reparation af varerne.

2.7. Forlænget garanti begynder at løbe i henhold til dette afsnit, uanset om eller hvor mange gange køberen har fremsat reklamationen i garantiperioden, medmindre andet er angivet nedenfor. Hvis en reklamation fremsat i garantiperioden er blevet løst i overensstemmelse med Reklamationspolitikken ved

 1. afhjælpning af mangler på de reklamerede varer, berører dette ikke begyndelsen af Forlænget garanti,
 2. omlevering af varerne, vil Forlænget garanti begynde at løbe dagen efter den dato, hvor garantiperioden for de udskiftede varer er udløbet,
 3. tilbagebetaling af købesummen eller ophævelse af købet, bortfalder Forlænget garanti,
 4. at give et forholdsmæssigt afslag i købesummen, dette berører ikke begyndelsen af Forlænget garanti, men Forlænget garanti gælder ikke for mangler på varerne, som det forholdsmæssige afslag er givet for,
 5. begrundet afvisning af reklamationen, dette berører ikke begyndelsen af Forlænget garanti.

3. OPHØR AF FORLÆNGET GARANTI

3.1. Forlænget garanti ophører ved

 1. udløbet af den periode, den er aftalt for,
 2. en af parternes ophævelse af aftalen,
 3. køberens-forbrugerens fortrydelse af aftalen om tillægsydelsen forlænget garanti.

3.2. I tilfælde af ophør af Forlænget garanti i henhold til litra b) og c) i det foregående stykke, skal sælgeren refundere gebyret for Forlænget garanti til køberen på den måde og under de betingelser, der er defineret i disse betingelser. Dette berører ikke bestemmelserne i disse betingelser om ophævelse af aftalen.

3.3. Køberen - forbrugeren er berettiget til at fortryde aftalen om tillægsydelse uden angivelse af årsag inden for 14 dage fra datoen for dens indgåelse. Fortrydelse kun af tillægsydelseaftalen påvirker ikke varigheden af købskontrakten. Proceduren for fortrydelse af købsaftalen, der er defineret i disse betingelser, gælder også mutatis mutandis for fortrydelse af tillægsaftalen.

3.4. Hvis en af parterne ophæver aftalen, ophæves tjenesteydelsen forlænget garanti også, og sælgeren skal refundere gebyret for Forlænget garanti til køberen på den måde og under de betingelser, der er angivet i disse betingelser. Dette berører ikke bestemmelserne i disse betingelser om ophævelse af aftalen.

AFSNIT III.
FORSENDELSESFORSIKRING

1. DEFINITIONER, FORMÅLET MED OG OMFANGET AF FORSENDELSESFORSIKRING

1.1. Tjenesteydelsen Forsendelsesforsikring betyder sælgerens aktivitet, der består i straks at modtage meddelelser om mangler på varerne forårsaget under leveringsprocessen og straks afhjælpe dem ved at erstatte varerne med nye uden for reklamationsproceduren, på den måde og under de betingelser, der er angivet i dette afsnit (i det følgende benævnt "Forsendelsesforsikring"). Tillægsydelseaftalen om Forsendelsesforsikring er ikke en forsikringsaftale, og forholdet mellem parterne, der således er etableret, er ikke forsikring i henhold til generelt bindende lovgivning. Forsendelsesforsikring er en kommerciel tjenesteydelse, der tilbydes køberen mod betaling.

1.2. Forsendelsesforsikring begrænser eller betinger ikke sælgers ansvar for mangler ved varen i henhold til generelt bindende lovgivning og Reklamationspolitikken.

1.3. Forsendelsesforsikring dækker kun

 1. skade eller ødelæggelse af varer, der sandsynligvis er forårsaget under transport og
 2. de varer, der er genstand for den købsaftale, som aftalen om denne tillægsydelse er indgået for.

1.4. Der kan ikke fremsættes krav i henhold til Forsendelsesforsikring

 1. for andre varer eller skader end dem, der er beskrevet i foregående stykke, eller
 2. efter udløbet af fristen for fremsættelse af krav.

2. BETINGELSER OG FREMSÆTTELSE AF KRAV I HENHOLD TIL FORSENDELSESFORSIKRING

2.1. Køberen er forpligtet til uden ugrundet ophold, dog senest næste arbejdsdag efter varens levering, at fremsætte krav under Forsendelsesforsikring over for sælgeren. Hvis varerne leveres separat til køberen, løber reklamationsfristen for hver vare separat.

2.2. Fremsættelse af krav under Forsendelsesforsikring skal ske skriftligt pr. e-mail til sælgerens e-mailadresse: [email protected] (i det følgende benævnt "Meddelelse"). Meddelelsen skal indeholde identifikation af køberen, faktura- og ordrenummer samt en detaljeret beskrivelse af skaden på varerne, herunder fotodokumentation.

2.3. Når sælgeren har modtaget meddelelsen, skal parterne aftale dato og metode for returnering af varerne til sælgeren. Sælgeren skal sende køberen de nye varer på samme måde, som køberen har valgt i sin ordre, uden unødig forsinkelse, efter at de oprindelige varer er leveret tilbage til sælger. I tilfælde af at ombytning af de beskadigede varer med nye varer ikke er mulig på grund af udsolgt lager eller manglende tilgængelighed af varerne, kan sælgeren aftale med køberen at levere andre varer. Omkostningerne ved returnering af de originale varer og levering af de nye varer under Forsendelsesforsikring skal afholdes af sælgeren.

2.4. Varerne, der sendes til køberen i stedet for de oprindelige varer, er dækket af Forsendelsesforsikring på samme måde som de oprindelige varer automatisk og uden yderligere betalingsforpligtelse.

3. LEVERING AF TJENESTEYDELSEN OG FORTRYDELSE AF AFTALEN

3.1. Køberen - forbrugeren er berettiget til at fortryde aftalen om tillægsydelse uden angivelse af årsag inden for 14 dage fra datoen for dens indgåelse, men senest når tillægsydelsen er fuldt udført. Fortrydelse kun af tillægsydelseaftalen påvirker ikke varigheden af købskontrakten. Proceduren for fortrydelse af købsaftalen, der er defineret i disse betingelser, gælder også mutatis mutandis for fortrydelse af tillægsaftalen.

3.2. På grund af arten og formålet af tjenesteydelsen Forsendelsesforsikring er det kun muligt at begynde at levere denne tjenesteydelse inden udløbet af fortrydelsesfristen, og den anses for at være leveret fuldt ud ved udløbet af den periode, inden for hvilken køberen kan fremsætte et krav som følge af denne tjenesteydelse, eller ved levering af nye eller andre varer.

3.3. Sælgeren informerer køberen om, at ved at give samtykke (afgive ordren) til at påbegynde leveringen af tjenesteydelsen før udløbet af fortrydelsesfristen, mister køberen retten til at fortryde aftalen for tjenesteydelsen, når ydelsen er blevet leveret fuldt ud.

3.4. Ved afgivelsen af ordren erklærer køberen, at

 1. a. han/hun er blevet behørigt informeret om, at det er umuligt at fortryde aftalen om tillægstjenesten i overensstemmelse med det foregående stykke og
 2. han/hun giver samtykke til at påbegynde leveringen af Forsendelsesforsikring tjenesteydelsen inden fortrydelsesfristens udløb.

3.5. Køberens - forbrugerens ret til at fortryde købsaftalen i henhold til disse betingelser eller retten til at fremsætte en reklamation i henhold til reklamationspolitikken berøres ikke af dette. Hvis køberen fortryder købsaftalen efter udløbet af perioden for at gøre et krav på denne tillægstjeneste gældende, er sælgeren ikke forpligtet til at refundere betalingen for Forsendelsesforsikring til køberen.

AFSNIT IV.
LEVERING MED INDBÆRING IND I HJEM

1. FORMÅL OG OMFANG AF LEVERING MED INDBÆRING IND I HJEM SERVICEN

1.1. Levering med indbæring ind i hjem servicen (følgende refereret til som "Levering med indbæring" eller "Indbæring") betyder fragtfirmaets aktivitet formidlet af sælger for køber, bestående af levering af varer uden for rammerne af normal levering, som anmodet, til købers hjem eller lignende lokaler anvist af køber.

1.2. Levering med indbæring er en kommerciel service, der tilbydes køberen mod gebyr.

1.3. Sælger forbeholder sig retten til kun at tilbyde levering med indbæring i lande og/eller regioner udvalgt af ham baseret på ikke-diskriminerende kriterier fastsat af ham, og også retten til at ændre disse kriterier til enhver tid efter sælgers eget skøn.

2. VILKÅR OG FREMGANGSMÅDE FOR LEVERING MED INDBÆRING

2.1. Køber er forpligtet til at samarbejde med fragtfirmaet og skabe de nødvendige betingelser for at indbære varerne i lejligheden. Køber er til dette formål forpligtet til at sikre fri adgang til de rum, hvor varen skal leveres, at sikre tilstrækkelig plads, inklusiv adgangsruten, til håndtering af varen og om nødvendigt at træffe de nødvendige foranstaltninger til at forebygge skader (for eksempel ved at dække gulvet, beskytte væggenes hjørner, ved at fjerne skrøbelige genstande i nærheden af godshåndteringen osv.).

2.2. Hverken sælger eller fragtfirmaet er ansvarlige hvis det er umuligt at udføre levering med indbæring eller for skader forårsaget grundet manglende samarbejde. Køber er endvidere forpligtet til at erstatte skader, som er forvoldt sælger eller fragtfirmaet ved ikke at yde det nødvendige samarbejde.

3. LEVERING AF TJENESTEN OG FORTRYDELSE AF AFTALEN

3.1. Forbruger-køber er berettiget til at fortryde tillægsserviceaftalen uden at angive en grund inden for 14 dage fra datoen for dens indgåelse, dog senest indtil dens fulde levering. Fortrydelse kun af tillægsserviceaftalen påvirker ikke varigheden af købsaftalen. Proceduren for at fortryde købsaftalen i henhold til disse generelle salgsvilkår skal også anvendes til at fortryde tillægsaftalen.

3.2. Det følger af arten og formålet med levering med indbæring service, at den kun kan påbegyndes inden udløbet af fortrydelsesfristen, og at den anses for at være fuldt udført ved indbæringen af varerne til det anviste sted. Varerne anses i denne paragraf som indbåret, også hvis fragtfirmaet har forsøgt at indbære dem, men det ikke har været muligt at gennemføre på grund af manglende overholdelse af købers forpligtelser efter paragraf. 2.1.

3.3. Sælgeren oplyser køberen om, at ved at give samtykke (bestille ordren) til påbegyndelse af serviceydelsen inden udløbet af fortrydelsesfristen for aftalen, mister køber retten til at fortryde tillægsserviceaftalen efter fuld levering af servicen.

3.4. Ved bestilling af ordren erklærer køber at

 1. han er blevet behørigt oplyst at det er umuligt at fortryde tillægsserviceaftalen i overensstemmelse med det foregående afsnit;
 2. han accepterer at ydelsen af Levering med indbæring servicen begynder inden udløbet af fristen for fortrydelse af købet.

3.5. Køberens - forbrugerens ret til at fortryde købsaftalen i henhold til disse betingelser eller retten til at fremsætte en reklamation i henhold til reklamationspolitikken berøres ikke af dette.

Bilag nr. 4: Generelle vilkår og betingelser for loyalitetsprogrammet MUZIKER SMILE

1. ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

1.1. Disse generelle vilkår og betingelser for loyalitetsprogrammet MUZIKER SMILE (i det følgende benævnt " medlemskabsbetingelser") regulerer vilkårene og betingelserne for medlemskab i loyalitetsprogrammet MUZIKER SMILE (i det følgende benævnt "klubben") og de relaterede forhold mellem den klubansvarlige, som er Muziker, a.s., Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, Slovakiet, CVR nr. 35 840 773, registreret i Handelsregistret for Bratislava III Byret, sektion: Sa, fil nr. 3337/B (i det følgende benævnt "den ansvarlige") og medlemmet af klubben, som er en fysisk eller juridisk person, der har udtrykt sin vilje til at blive medlem af klubben og har opfyldt betingelserne for medlemskab (i det følgende benævnt "klubmedlem" eller "medlem") (den ansvarlige og klubmedlemmet i det følgende benævnt individuelt "parti" eller kollektivt "parter").

1.2. MUZIKER SMILE er et loyalitetsbaseret system af fordele for Muzikers kunder. På trods af, at disse betingelser regulerer rettigheder og forpligtelser for parterne af købsaftalen, der er indgået via e-shoppen, kan klubbens fordele også anvendes i sælgerens fysiske butikker.

1.3. Disse medlemskabsbetingelser er en integreret del af disse betingelser hvor den anasvarlige også omtales som sælgeren. Et klubmedlem behøver ikke samtidig at være en køber i henhold til disse GTC.

1.4. Begreber, der ikke er defineret i dette bilag, har samme betydning, som den første del af de generelle vilkår og betingelser giver dem, hvis køberen er en forbruger, eller anden del af de generelle vilkår og betingelser, hvis køberen er en erhvervsdrivende.

2. OPRETTELSE, VARIGHED OG OPHØR AF MEDLEMSKABET

2.1. Medlemskab i klubben oprettes ved at tildele medlemmet et loyalitetskort (i det følgende benævnt "loyalitetskort"), som leveres til medlemmet via elektronisk post (e-mail), efter at medlemmet har tilmeldt sig medlemskabet.

2.2. Medlemskab kan registreres som en del af registreringen af en kundekonto på hjemmesiden eller i en af den ansvarliges fysiske butikker, enten når man afgiver en ordre eller separat. Derudover kan medlemskab registreres ved, at en kunde, der tidligere har oprettet en kundekonto uden samtidig registrering i klubben, indsender en ny ordre i mens han er logget ind på denne konto. Registrering af en konto på den ansvarliges hjemmeside uden registrering i klubben er ikke muligt.

2.3. Det er ikke muligt at registrere medlemskab med tilbagevirkende kraft. Det er heller ikke muligt at gøre krav på klubfordele med tilbagevirkende kraft. I tilfælde af tilmelding til klubben i henhold til artikel 2.2. anden sætning i disse medlemskabsbetingelser, begynder medlemskabet af klubben først på datoen for afgivelse af ordren.

2.4. Medlemskabet er gratis og gælder på ubestemt tid.

2.5. Klubmedlemskab, loyalitetskort og klubfordele kan ikke overdrages.

2.6. Medlemskabet ophører ved den ansvarliges annullering af medlemskabsregistreringen. Den ansvarlige skal opsige medlemskabet på ved klubmedlemmets skriftlige anmodning om at opsige medlemskabet eller efter egen beslutning. Den ansvarlige skal opsige medlemskabet, især hvis medlemmet har overtrådt medlemskabsbetingelserne, eller hvis den ansvarlige har begrundet mistanke om, at medlemmet bruger klubben i strid med generelt bindende lovgivning eller for at krænke tredjeparts rettigheder, for at hjælpe strafbare forhold, eller for begrundet mistanke om, at den faktiske bruger af klubben eller kundekontoen er en anden person end den registrerede person. Hvis et klubmedlem opsiger sit medlemskab, skal den ansvarlige annullere medlemskabet inden for en rimelig frist fra datoen for modtagelsen af opsigelsen af medlemskabet.

2.7. Uanset metoden og årsagen til ophøret resulterer ophøret af medlemskabet i det uigenkaldelige tab af alle ubrugte tilgængelige og reserverede point og deaktivering af medlemmets loyalitetskort.

3. FORDELE VED KLUBMEDLEMSKABET

3.1. Fordelene ved at være medlem af klubben er især:

 1. Loyalitetspoint-system,
 2. Forlænget fortrydelsesfrist,
 3. Forlænget garanti
(i det følgende benævnt "medlemskabsfordele").

3.2. Fordelene ved medlemskab i henhold til litra (b) og (c) i det foregående stykke er kun tilgængelige for et medlem, der er en forbruger.

3.3. Beregningen af fordelene i stk. 3.1 er minimumsomfang for fordelene. Det aktuelle udvalg af fordele er offentliggjort på den ansvarliges hjemmeside. Den ansvarlige forbeholder sig ret til at ændre omfanget af fordelerne.

4. LOYALITETSPOINT-SYSTEMET

4.1. Loyalitetspoint-systemet er et loyalitetssystem, hvor man samler point og bruger dem på den måde og under de betingelser, der er defineret i disse medlemskabsbetingelser.

4.2. Medlemmet optjener point ved at købe varer fra operatøren. Antallet af point, som et medlem kan optjene efter at have opfyldt betingelserne, er baseret på varens købspris, forudsat at medlemmet optjener et point for hver betalt euro. I tilfælde af at købsprisen for varerne er angivet i en anden valuta end euro, vil pointene blive konverteret til den kurs, der aktuelt anvendes af operatøren og vises til køberen i indkøbskurven eller under betaling. Operatøren har ret til efter eget skøn at kreditere et andet antal point (mindre eller mere) for køb af et specifikt produkt end angivet i dette afsnit.

4.3. Betingelsen for at optjene point er

 1. ved køb gennem e-shoppen: klubmedlemskab, ejerskab af et loyalitetskort, registrering af en kundekonto på den ansvarliges hjemmeside, foretagelse af køb mens man er logget ind på kundekontoen og en positiv pointværdi offentliggjort i produktbeskrivelsen i kataloget over produktsortimentet på e-shoppen;
 2. for køb i fysiske butikker: klubmedlemskab, bevis på ejerskab af loyalitetskortet (ved fremvisning af loyalitetskortet, oplysning af loyalitetskortnummeret eller angivelse af den e-mailadresse, der er knyttet til registreringen), gyldig registrering af en kundekonto på den ansvarliges hjemmeside og en positiv pointværdi offentliggjort i produktbeskrivelsen for den relevante produktartikel i kataloget over produktsortimentet på e-shoppen;

4.4. Hvis købsprisen for varerne forhandles eller justeres individuelt, eller hvis medlemmet indløser en rabatkupon for varerne eller for hele ordren, kan retten til at optjene point, der hører til disse varer eller ordrer, reduceres eller slet ikke opstå. På samme måde vil et medlem ikke være berettiget til at optjene point for køb af varer, der er genstand for en ordre, hvor tidligere optjente point er blevet indløst, selv delvist. Pointene kan ikke anvendes til den ordre, som de bliver optjent for.

4.5. Hvis aftalen er indgået via e-shoppen, vil de optjente point blive krediteret medlemmet, og medlemmet vil tidligst kunne disponere over dem efter 30 dage fra dagen for modtagelse af varerne. Hvis aftalen er indgået i en fysisk butik, vil de optjente point blive krediteret medlemmet, og medlemmet kan disponere over dem med det samme; dette gælder ikke, hvis medlemmet har valgt afbetaling eller faktura som betalingsmetode. I dette tilfælde vil de opnåede point blive krediteret medlemmet, og medlemmet vil tidligst kunne disponere over dem efter 30 dage fra datoen for modtagelse af betaling fra operatøren.

4.6. Den aktuelle saldo af tilgængelige point vises til klubmedlemmet, når han/hun aktivt logger ind på sin kundekonto, eller, ved køb i en af de fysiske butikker, angives det på kvitteringen for betaling af købet, eller denne information skal oplyses af personalet i den fysiske butik på anmodning.

4.7. Hvis klubmedlemmet ikke foretager et nyt køb ved hjælp af loyalitetskortet i den aktive login-status eller i den fysiske butik inden for 24 måneder efter det sidste køb, udløber tidligere optjente point. Hvorvidt dette nye køb resulterer i erhvervelse af nye point eller indløsning af tilgængelige point er irrelevant.

4.8. De optjente point kan indløses ved, at medlemmet vælger antallet af disponible point, der skal bruges på ordren, før afsendelsen af ordren. Antallet af point, der således vælges, afspejles i en reduktion af købesummen, hvor købesummen reduceres med én eurocent for hvert point, der bruges. På denne måde er det også muligt at få varerne gratis, hvis købsprisen er reduceret til 0 € (skriver: nul euro).

4.9. De optjente point kan kun indløses via den ansvarliges e-shop. Det er ikke muligt at indløse point ved køb i den ansvarliges fysiske butik.

4.10. I tilfælde af at en af parterne ophæver købsaftalen på enhver måde, er den ansvarlige ikke forpligtet til at returnere de indløste point til klubmedlemmet. Hvis klubmedlemmet ikke har reduceret købesummen til 0 kr. ved at indløse point og har betalt en reduceret købesum, vil den ansvarlige kun refundere beløbet af den reducerede købesum.

5. FORLÆNGET FORTRYDELSESFRIST

5.1. Klubmedlemmet har ret til at fortryde aftalen indgået via e-shoppen, uden angivelse af årsag, selv efter udløbet af den lovbestemte 14-dages fortrydelsesfrist inden udløbet af fristen på 30 dage fra datoen for levering af varerne (i det følgende benævnt "den forlængede frist").

5.2. Betingelserne for at gøre denne ret gældende er klubmedlemskab, ejerskab af loyalitetskortet og afsendelse af ordren mens man er logget ind på kundekontoen. Fortrydelsesretten inden for den forlængede fortrydelsesfrist gælder kun for de varer, der er genstand for ordren i henhold til den foregående sætning, og som er ubeskadigede og uden tegn på brug i deres originale emballage.

5.3. I tilfælde af fortrydelse af aftalen inden for den forlængede frist, refunderer den ansvarlige ikke betalingen til klubmedlemmet, men giver klubmedlemmet en finansiel kredit svarende til købesummen, som klubmedlemmet kan anvende til et efterfølgende køb hos den ansvarlige.

5.4. Fortrydelse af aftalen inden for den forlængede frist er ikke mulig i de samme tilfælde, hvor fortrydelse af aftalen inden for den lovbestemte frist ikke er mulig. De øvrige bestemmelser i disse betingelser om fortrydelse af aftalen gælder mutatis mutandis.

5.5. Køberens - forbrugerens ret til at fortryde købsaftalen i henhold til disse betingelser eller retten til at fremsætte en reklamation i henhold til reklamationspolitikken berøres ikke af dette.

6. FORLÆNGET GARANTI

6.1. Varer, der er omfattet af en garantiperiode på mindst 24 måneder, og opfylder betingelserne i denne artikel 6, er omfattet af tillægsydelsen Forlænget garanti.

6.2. Betingelserne for Forlænget garanti er klubmedlemskab, ejerskab af loyalitetskortet og afsendelse af ordren mens man er logget ind på kundekontoen. Forlænget garanti gælder kun for de varer, der er genstand for ordren i henhold til den foregående sætning.

6.3. Servicen forlænget garanti aktiveres automatisk og gratis i en periode på et år for klubmedlemmet. I tilfælde af at klubmedlemmet har også bestilt tillægsydelsen forlængedt garanti mod betaling, dvs. ud over denne medlemsfordel, forlænges den betalte forlængede garanti med et år.

6.4. Forlænget garanti, der gives til klubmedlemmer, er underlagt bestemmelserne i disse betingelser vedrørende tillægsydelsen Forlænget garanti.

7. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

7.1. Forhold mellem den ansvarlige og klubmedlemmet, der ikke er reguleret af disse betingelser er underlagt den ansvarliges generelle vilkår og betingelser.

7.2. Den ansvarlige er ikke ansvarlig for:

 1. skader forårsaget af misbrug af loyalitetskortet;
 2. begrænsning af brugen af klubben af årsager fra tredjeparter (f.eks. en af den ansvarliges forretningspartnere);
 3. begrænsning af brugen af klubben af årsager, der opstod uafhængigt af den ansvarliges vilje eller handling;

7.3. Den ansvarlige har ret til at suspendere driften af klubben eller brugen af medlemskabsfordelene

 1. af sikkerhedsmæssige årsager;
 2. på grund af force majeure;
 3. på grundlag af en afgørelse fra en offentlig myndighed;
 4. for at muliggøre de reparationer og arbejder, der er nødvendige for driften, revisionen eller vedligeholdelsen af det tekniske udstyr, der muliggør driften af klubben;
 5. af andre årsager, der opfylder den ansvarliges eller et eller flere klubmedlemmers legitime interesser.

7.4. Den ansvarlige skal informere klubmedlemmet om suspensionen af klubbens drift eller brugen af medlemskabsfordelene ved hjælp af en meddelelse, der offentliggøres på den ansvarliges hjemmeside.